Ica-Kristi­an fix­ar Filip och Fred­riks hån med fatt­ning

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

I sitt pro­gram ”Bre­a­king News” som sän­des den 27 feb­ru­a­ri lyf­te tv-du­on Filip Ham­mar och Fred­rik Wi­kings­son upp Ica Stop i Tä­by. I fo­kus: bu­ti­kens med­lems­kort.

I ett av­snitt av ” Bre­a­king News” på Ka­nal 5 lyf­tes Tä­by­bu­ti­ken Ica Stops kund­kort ny­li­gen upp i pro­gram­met.

– Det här är allt­så på rik­tigt. Här har vi då tre oli­ka kort som man er­bjuds att kö­pa. Dom kal­las blue, pla­ti­na och black. Du för­står att black är det mest ex­klu­si­va, sä­ger Filip Ham­mar i pro­gram­met och fort­sät­ter att pra­tat om det ” svar­ta kor­tet”:

– Man har då, det här är så jäv­la sjukt, i en mat­bu­tik till­gång till per­so­nal shop­per. Det här är sant! Allt det här är sant! Åt­komst till lounge. Man kan ta en li­ten pa­us, mitt i. ”Fast track” i kas­san. Man kan gå för­bi, fort­sät­ter Ham­mar.

Har per­so­nal shop­per

Kristi­an Olofs­son, bu­tiks­chef på Ica Stop, sä­ger så här:

– Det var li­te ro­ligt. Vi har sett det där klip­pet. Det stäm­mer li­te, men när det gäl­ler loung­e­de­len är det ut­val­da till­fäl­len, ing­et vi har var­je dag, sä­ger han.

– När det är högt tryck i kas­san så har vi ”fast track”, en spe­ci­ell kas­sa, för de här kun­der­na.

Han be­rät­tar att kun­der­na till black card, ”värsting­kor­tet”, kan bo­ka en per­so­nal shop­per via nä­tet.

– Man be­stäm­mer tid och så går man och hand­lar till­sam­mans.

När bru­kar kun­der­na an­vän­da per­so­nal shop­per?

– Till ex­em­pel om du är al­ler­gisk mot nå­got el­ler ska ha en fest, någ­ra ud­da pro­duk­ter, om det är nå­got kun­der­na in­te är rik­tigt säk­ra. Man kan få re­cept och all­ting. Där finns det myc­ket ser­vice att ge, sä­ger Kristi­an Olofs­son.

En­ligt Kristi­an Olofs­son är det minst 500 black cards ute. Han be­to­nar att det i grund och bot­ten hand­lar om väl­gö­ren­het. En del av peng­ar­na till­fal­ler bland an­nat Vigg­by­holm IK.

”Du­kar med vi­ta du­kar”

När det kom­mer till loung­en så finns det ing­et hem­ligt vip-rum back­stage. Istäl­let hand­lar det om en lo­kal som an­vänds till lun­cher på da­gar­na.

– Där du­kar vi upp med vi­ta du­kar, li­te enkla­re till­tugg, li­te snit­tar, bå­de mous­se­ran­de och cham­pagne, sä­ger bu­tiks­che­fen för Ica Stops Kristi­an Olofs­son och fort­sät­ter:

– Men det är vid ut­val­da till­fäl­len. Om man har black card blir man in­släppt och kan slå sig ner och sof­ta och nju­ta där.

Det var li­te ro­ligt. Vi har sett det där klip­pet. Det stäm­mer li­te, men när det gäl­ler loung­e­de­len är det ut­val­da till­fäl­len, ing­et vi har var­je dag.

FOTO: JO­HAN HALSIUS/KA­NAL 5 OCH PRIVAT

SKÄMTAR OM TÄ­BY-ICA. Fred­rik Wi­kings­son och Filip Ham­mar har tyckt till om Ica Stop. Kristi­an Olofs­son, bu­tiks­chef på Ica Stop i Tä­by, tyck­te det var kul men gör även ett för­tyd­li­gan­de om skäm­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.