Hon vill räd­da IP-sko­gen från pla­ner­na på bo­stä­der

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hel­le Ki­ker­puu

Tan­ken är att ett par hund­ra bo­stä­der ska byg­gas i om­rå­det Söd­ra Ha­ga. Men nu sä­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­na stopp - de vill lå­ta ”IP-sko­gen” för­bli na­tur­om­rå­de.

Från Vallentuna IP sling­rar sig mo­tions­spå­ret in i sko­gen. Jaa­na Til­les (S), op­po­si­tions­råd, ste­gar in i sko­gen och veck­lar ut en karta.

– Un­ge­fär där pla­ne­ras de nya bo­stä­der­na att byg­gas, sä­ger hon och pe­kar för­bi fot­bolls­pla­ner­na upp mot sko­gen bred­vid Ha­ga­sko­lan som är i full färd att byg­gas.

En­ligt kom­mu­nens bo­stads­bygg­nads­pro­gnos be­döms om­rå­det rym­ma cir­ka 250 bo­stä­der i mind­re fler­bo­stads­hus och små­hus. Men so­ci­al­de­mo­kra­ter­na har sagt nej till för­sla­get. Ef­ter att par­ti­et in­te kun­de stop­pa bygg­pla­ner­na för Kristi­ne­berg, fo­ku­se­rar de nu på Söd­ra Ha­ga.

– När sko­gen i Kristi­ne­berg för­svin­ner blir det allt vik­ti­ga­re att skyd­da den­na skog. Vi vill in­te byg­ga bort Val­len­tu­nas kva­li­tet och iden­ti­tet, ut­an vi vill för­val­ta den­na iden­ti­tet som just in­ne­fat­tar när­he­ten till na­tu­ren, sä­ger Jaa­na Til­les.

Na­tu­ren får ge vi­ka

De tänk­ta bo­stä­der­na i Söd­ra Ha­ga skul­le in­te be­ty­da att mo­tions­spå­ret för­svin­ner, men Jaa­na Til­les ser än­då in­te po­si­tivt på pla­ner­na.

– Om man tän­ker sig de nya bo­stä­der­na där, sö­der om Lings­bergs­vä­gen, och så en even­tu­ell re­tur­park vid ben­sin­sta­tio­nen vid ron­del­len så be­ty­der det en mar­kant av­smal­nad av den na­tur­rem­sa som bör­jar här och sträc­ker sig upp till Ang­arns­sjöäng­en, sä­ger hon.

– Jag är rädd att om man släp­per till och lå­ter bo­stä­der­na byg­gas kom­mer det tas mer och mer mark för nya bo­stä­der kom­man­de år. De här sko­gar­na är väl­digt om­tyck­ta, de är ett luft­hål för fri­lufts­män­ni­skor.

Utö­ka and­ra pro­jekt

Istäl­let för att byg­ga nya bo­stä­der i Söd­ra Ha­ga och av­ver­ka en del av IP-sko­gen vill Jaa­na Til­les och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att man ut­ö­kar re­dan be­fint­li­ga bygg­nads­pro­jekt.

– Vi be­hö­ver bo­stä­der, det är vi al­la med­vet­na om, och för det mesta är vi över­ens mel­lan par­ti­er­na. Men istäl­let för att byg­ga i Söd­ra Ha­ga kan man byg­ga mer på and­ra plat­ser där man re­dan ska byg­ga, ge­nom att taj­ta till och ri­ta om.

Jaa­na Til­les näm­ner Åby­holm som ett ex­em­pel.

– Där skul­le det byg­gas 300- 400 bo­stä­der men så ut­ö­kan­de man och fick till ett par hund­ra bo­stä­der till.

En an­nan an­led­ning var­för so­ci­al­de­mo­kra­ter­na mot­sät­ter sig bo­stads­pla­nen i Söd­ra Ha­ga är det fak­tum att bo­stä­der­na skul­le lig­ga långt ifrån Roslags­ba­nan.

– Många kom­mer an­tag­li­gen väl­ja att ta bi­len, dels för att ta sig till och från hem­met, dels för att ta sig till na­tu­ren, sä­ger Jaa­na Til­les.

Ska byg­ga 5650 bo­stä­der

I en­lig­het med Sve­rige­för­hand­ling­en har Vallentuna kom­mun åta­git sig att byg­ga 5 650 bo­stä­der.

– I lin­je med den­na sats­ning bor­de bo­stä­der­na där­för lig­ga sta­tionsnä­ra så att folk fak­tiskt åker kol­lek­tivt, sä­ger Til­les.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kom­mer för­sö­ka bil­da en opi­ni­on för att lyf­ta frå­gan.

Pa­ri­sa Lil­jestrand ( M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, me­nar dock att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na of­ta mot­sät­ter sig bygg­na­tion ut­an att kom­ma med kon­kre­ta ex­em­pel på var kom­mu­nen istäl­let ska ut­veck­las.

– En­da ex­emp­let jag fått av S på vad de istäl­let vill gö­ra är att de vill byg­ga hög­re och tä­ta­re. Men vi vill byg­ga ett Vallentuna där vå­ra nu­va­ran­de och till­kom­man­de in­vå­na­re ska kän­na igen sig, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– I det in­går att byg­ga blan­da­de ty­per av bo­stä­der, upp­lå­tel­se­for­mer och på många plat­ser i kom­mu­nen.

När sko­gen i Kristi­ne­berg för­svin­ner blir det allt vik­ti­ga­re att skyd­da den­na skog.

FOTO: HEL­LE KI­KER­PUU

SKYD­DA. Jaa­na Til­les vill skyd­da IP-sko­gen från att av­ver­ka för att ge plats åt bo­stä­der.

TÄNK AN­NORLUN­DA. Bo­stä­der­na som byggs i Vallentuna bor­de va­ra sta­tionsnä­ra tyc­ker Jaa­na Til­les.

FRILUFTSLIV. Mo­tions­spå­ret i IP-sko­gen är om­gär­dat av skog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.