Claes Malm­berg gör sin mest gyl­le­ne roll

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG - Kai Mar­tin

Som an­den i ”Alad­din” gör Claes Malm­berg sin mest gyl­le­ne roll. I guld från topp till tå mö­ter han en ny publik att roa.

– Jag för­sö­ker bju­da på hu­mor för al­la åld­rar, sä­ger han. Upp­sätt­ning­en ”Alad­din” har tur­ne­rat runt i Sve­ri­ge se­dan strax fö­re års­skif­tet. Det är en ny upp­sätt­ning men en gam­mal sa­ga, som bland an­nat Dis­ney gjor­de till sin 26 år se­dan.

– Det är ett vå­gat pro­jekt och in­te en upp­sätt­ning som van­li­gen spe­las i ishal­lar, sä­ger Claes Malm­berg.

Just det vå­ga­de gjor­de att han nap­pa­de, bland an­nat.

– Det är nya pro­du­cen­ter och jag hyl­lar verk­li­gen det mo­det att vå­ga gö­ra det här.

På scen mö­ter Claes Malm­berg en fa­mil­je­pu­blik, från 3-åring­ar till de­ras far­mor el­ler mor­far. Nå­got han in­te gjort på många år.

– Nej, det är väl se­dan 2000 då jag spe­la­de ”Klas Klät­ter­mus” på Dra­ma­ten, sä­ger han.

I rol­len som an­den i flas­kan gör han sin mest gyl­le­ne roll, guld­fär­gad från topp till tå, och han trivs.

– Ja, den är kul att gö­ra. Det är ju ett ny­skri­vet ma­nus, där jag del­vis fått va­ra med att for­ma min roll.

SKIMRANDE ANDE. Claes Malm­berg är an­den i flas­kan i ”Alad­din”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.