De häm­tar di­na sa­ker vid dör­ren

Ska du stä­da för­rå­det in­för vå­ren? Kas­ta in­te de sa­ker du in­te vill ha. Många or­ga­ni­sa­tio­ner och ap­par häm­tar de mesta – gra­tis. Vi hjäl­per dig hit­ta rätt stäl­le.

Vallentuna Nyheter - - HEMMA - Ma­ria Svens­son 073 600 69 24 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

väl­gö­ren­het och 8 ki­lo rakt ner i so­por­na. En lös­ning på pro­ble­met tror Mag­nus Lun­den från Rö­da kor­set är att gö­ra det enkla­re att åter­vin­na.

En lös­ning är att sam­ar­be­ta med oli­ka app­fö­re­tag. Vil­ket fle­ra av de sto­ra or­ga­ni­sa­tio­ner­na re­dan bör­jat med.

– Män­ni­skan är be­kväm av na­tu­ren och vi mås­te tän­ka mer på hur vi kan kom­ma när­ma­re gi­va­ren. Idag har vi ett bra sam­ar­be­te med Tip­tap och jag hop­pas det kan växa, sä­ger han.

Tänk på krets­lop­pet

Han me­nar även att man ska tän­ka på he­la krets­lop­pet. Att in­te ba­ra skän­ka ut­an även fun­de­ra på vad man hand­lar och vart. – Det är vik­tigt att vi ökar med­ve­ten­he­ten och att folk för­stå att de kan på­ver­ka kon­sum­tio­nen. Sen ska man tän­ka på att peng­ar­na vi får av de va­ror vi säl­jer kan gö­ra gott för Sve­ri­ge och värl­den. TIP­TAP: SELPY:

FOTO: YLVA BERG­MAN FOTO: FEDERICO C FOTO: GUSTAV MÅRTENSSON

Kas­ta in­te di­na sa­ker, många bu­ti­ker i Stock­holm häm­tar gre­jer du in­te vill ha vid dör­ren.

Lägg ut skräp el­ler möb­ler du vill bli av, så kom­mer en pri­vat­per­son och häm­tar och kör till tip­pen. Gra­tis att anon­se­ra men du läg­ger ett förslag på pris för att få va­ran häm­tad. Över­kot­tet går till socond hand bu­ti­ker.

Be­ställ en på­se som du läg­ger de klä­der du vill kas­ta el­ler säl­ja i. Fö­re­ta­get häm­tar på­sen vid dör­ren och skö­ter för­sälj­ning­en el­ler åter­vin­ning­en åt dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.