Mo­de­ra­ter­nas bo­stads­po­li­tik slår mot kom­mu­nens in­vå­na­re

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Da­vid Thell (S)

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na skri­ver un­der på att det är myc­ket svårt att fin­na bo­stä­der i kom­mu­nen idag och att det krävs an­sträng­ning­ar för att fin­na bo­en­den för de ny­an­län­da. Det är dock falskt att på­stå att al­la be­hand­las li­ka i en kom­mun där det i prin­cip sak­nas möj­lig­he­ter att hy­ra sin bo­stad. Som ett re­sul­tat av mo­de­ra­ter­nas bo­stads­po­li­tik har näm­li­gen Vallentuna idag lägst an­del hy­reslä­gen­he­ter i bo­stads­be­stån­det i he­la Sve­ri­ge. Ef­fek­ten blir att ung­do­mar, lå­gin­komst­ta­ga­re, äld­re, ny­an­län­da, en­sam­stå­en­de och and­ra som in­te har möj­lig­het att kö­pa sin bo­stad tving­as läm­na kom­mu­nen. Den grädd­fil Lil­jestrand sä­ger sig in­te vil­ja ha ex­i­ste­rar så­le­des i all­ra högs­ta grad. Den är ska­pad av Mo­de­ra­ter­na och den pre­mi­e­rar en­bart de som kan kö­pa sig en bo­stad.

Det är an­märk­nings­värt att se att Mo­de­ra­ter­na i kom­mu­nen läg­ger an­sva­ret för den­na miss­lyc­ka­de po­li­tik på and­ra. An­vis­nings­la­gen, som Lil­jestrand at­tac­ke­rar, syf­tar till att för­bätt­ra in­teg­ra­tio­nen ge­nom att för­de­la an­svar och kost­na­der mel­lan lan­dets al­la kom­mu­ner.

Vi i So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har länge för­sökt få ge­hör för en mer in­klu­de­ran­de bo­stads­po­li­tik för al­la i Vallentuna. Vi har fört fram ett be­hov av ökat fo­kus på hy­res­rät­ter för att lång­sik­tigt byg­ga ikapp det un­der­skott som drab­bar kom­mu­nens in­vå­na­re. Val­len­tu­nas mo­de­ra­ter är ty­värr låsta i ett ide­o­lo­giskt mark­nads­tänk istäl­let för att ak­tivt sä­ker­stäl­la bo­stä­der för kom­mu­nens al­la in­vå­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.