NYTT VÄL­LING­BY I ANGARN

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

I slu­tet av 1960-ta­let fanns det ock­så pla­ner på att be­byg­ga det sto­ra få­gel­re­ser­va­tet Ang­arns­sjöäng­en i Vallentuna och dra tun­nel­ba­na längs om­rå­dets nor­ra strand. En sats­ning på 75 000 bo­stä­der på den plat­sen ha­de dels ra­de­rat ut det skyd­da­de få­gel­liv som finns idag, dels för­änd­rat Vallentuna kom­mun till nå­got helt an­nat än vad den är idag.

– Ett tag fanns det pla­ner på att läg­ga Ar­lan­da här och ett tag ha­de Stock­holms stad pla­ner på att byg­ga en hel stad, som Väl­ling­by, sä­ger Hans-Ge­org Wal­len­ti­nus, vice ord­fö­ran­de i Ang­arn­grup­pen, i en ar­ti­kel i Vallentuna Nyheter nr 6/2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.