Ny­star­tad sygrupp i Vallentuna

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Su­san­ne Säfström Mar­ke­b­jer Mo­ni­ca Säfström (070-327 43 19)

Jag och min svär­mor und­rar om det finns in­tres­se av att träf­fas i sygrup­pen ”Ru­tan” och sy lapp­tek­nik och an­nan söm­nad samt stic­ka? Vi har till­gång till en bra träff­lo­kal i söd­ra Ha­ga (lig­ger centralt i Vallentuna) till en kost­nad om 500 kro­nor som vi tän­ker att vi de­lar på. Vi träf­fas till en bör­jan 1 gång i må­na­den, fre­da­gar kloc­kan 12-15. Al­la tar med sig det den vill sy och för den som kän­ner för det, fi­ka med till­tugg. Min svär­mor är jät­te­duk­tig på att sy och stic­ka, bå­de lapp­tek­nik och an­nan söm­nad, och hjäl­per gär­na till om nå­gon be­hö­ver det.

Kul att träf­fas, in­spi­re­ra varand­ra och hjäl­pas åt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.