Nu ska stol­par ta över ef­ter kon­duk­tö­rer­na på Roslags­ba­nan

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lot­ten Engbom 073-600 69 39 lot­ten.engbom@di­rekt­press.se

Just nu på­går installation av stol­par där re­se­nä­rer­na ska blip­pa si­na ac­cess-kort. Kon­duk­tö­rer­na kom­mer där­för få en helt ny roll på tå­gen.

I ja­nu­a­ri 2015 kom be­ske­det att kon­duk­tö­rer­na på tvär­ba­nan och Noc­ke­by­ba­nan er­sätts med stol­par med blip­p­a­u­to­ma­ter. Se­dan dess har kon­duk­tö­rer och re­se­nä­rer på Roslags­ba­nan höjt rös­ter för att kon­duk­tö­rer­na ska få bli kvar.

Nu har någ­ra stol­par kom­mit på plats på bland an­nat Öst­ra Sta­tion.

– Det är vad vi kal­lar för SL-stol­pe. För ett år se­dan tog tra­fik­nämn­den be­slut att vi skul­le in­fö­ra de här stol­par­na på Roslags­ba­nan och Salt­sjö­ba­nan, sä­ger Claes Kei­su, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL.

– Vi hade ett för­sök på tvär­ba­nan och Noc­ke­by­ba­nan med så­da­na här stol­par. Man blip­par sin bil­jett in­nan man går på tå­get. Nu in­stal­le­rar vi dem på Roslags­ba­nan.

Ska tas i drift

Al­la sta­tio­ner längs Roslags­ba­nan ska få stol­par, en el­ler fle­ra på var­je sta­tion. Se­dan ska re­se­nä­rer­na blip­pa sitt kort in­nan de kli­ver på tå­get.

– I mit­ten av maj är det me­ning­en att vi ska ta de här i drift på Salt­sjö­ba­nan och i mit­ten av au­gusti på Roslags­ba­nan.

Kon­duk­tö­rer­na kom­mer allt­så in­te läng­re att blip­pa bil­jet­ter.

– Där­e­mot kom­mer de som är kon­duk­tö­rer åka med på tå­get och ha en sä­ker­hets­tjänst. Kon­trol­le­ra vid sta­tions­up­pe­håll att folk kom­mit av och på för ett sä­kert sätt. På sam­ma sätt fun­ge­rar det på pen­del­tå­get, där har man ock­så en tåg­värd som vid var­je sta­tion kli­ver ut, sä­ger Claes Kei­su.

– Ef­tersom de in­te ut­för kon­duk­törs­upp­gif­ter så kan man in­te kal­la dem kon­duk­tö­rer, ut­an tåg­värd kanske.

Claes Kei­su me­nar dock att be­man­ning­en på tå­gen kom­mer va­ra li­ka hög som idag.

Eli­za­beth Lom­bard, an­ställd kon­duk­tör på Ar­ri­va och fack­lig re­pre­sen­tant i Se­ko, käm­pa­de för att kon­duk­tö­rer­na kom­mer bli kvar. Nu är hon i al­la fall nöjd att hon och kol­le­gor­na får be­hål­la job­ben.

”Det är en tids­frå­ga”

– Vi kom­mer va­ra kvar om­bord på tå­gen, än så länge. Men in­nerst in­ne kän­ner man att det är en tids­frå­ga. Men nu har de byggt om Roslags-Näs­by, till vår för­del. Fö­ra­ren ser in­te al­la vag­nar, så vi mås­te få va­ra kvar, sä­ger hon.

– Se­dan har vi fö­re­sla­git att vi ska fort­sät­ta att ha de här ma­ski­ner­na, så att man kan hjäl­pa folk. Många vill ve­ta hur myc­ket de har kvar på sin res­kas­sa och så vi­da­re.

Ef­tersom de in­te ut­för kon­duk­törs­upp­gif­ter så kan man in­te kal­la dem kon­duk­tö­rer, ut­an tåg­värd kanske.

ARKIVFOTO: LIN­NEA RHEBORG

KÄM­PAT. Eli­za­beth Lom­bard har ar­be­tat som kon­duk­tör på Roslags­ba­nan se­dan 90-ta­let och har stått upp för att kon­duk­tö­rer­na skul­le bli kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.