Så ska in­brot­ten

i Val­len­tu­na stop­pas

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lot­ten Engbom lot­ten.engbom@di­rekt­press.se

Val­len­tu­na kom­mun vill sat­sa på en grann­sam­ver­kans­bil för att rå­da bot på in­brot­ten i kom­mu­nen. Nå­got som ock­så po­li­sen vill se.

I ja­nu­a­ri skrev vi om att Val­len­tu­na kom­mun i ett sam­ar­be­te med lo­kal­po­li­sen skul­le ut­bil­da hundä­ga­re, till en så kal­lad nos- och spa­nings­pa­trull. Det förs­ta mö­tet gick en­ligt kom­mu­nen över för­vän­tan, med cir­ka 90 hundä­ga­re på plats.

Nu vill kom­mu­nen ock­så sat­sa på en grann­sam­ver­kans­bil.

– I sam­band med att vi hade nos- och spa­nings­pa­trul­len gick vi ut med en in­tres­se­för­frå­gan från all­män­he­ten om att kö­ra. Det är un­ge­fär 50 styc­ken som är in­tres­se­ra­de, sä­ger The­re­se Eriks­son, trygg­hets- och folk­häl­so­sam­ord­na­re på Val­len­tu­na kom­mun.

Idén om att kom­ma igång med en grann­sam­ver­kans­bil har kom­mit ef­ter en tid med många rap­por­te­ra­de in­brott.

– In­brot­ten har ökat otro­ligt myc­ket i Val­len­tu­na kom­mun de sis­ta må­na­der­na och då har vi pra­tat li­te om de åt­gär­der vi kan gö­ra, sä­ger The­re­se Eriks­son och tilläg­ger:

– Bå­de i Tä­by och Danderyd finns en så­dan här bil, och de tyc­ker att det fun­ge­rar jät­te­bra.

Även po­li­sen ser för­de­lar­na med sats­ning­en ock­så i Val­len­tu­na.

– Ja, rent scha­blon­mäs­sigt kan man sä­ga att så fort det görs nå­gon form av grann­sam­ver­kan­såt­gärd så sjun­ker brotts­lig­he­ten med un­ge­fär 25 pro­cent, sä­ger Stefan Dahl­gren, kom­mun­po­lis i Val­len­tu­na.

Den 9 april ska in­fö­ran­det av en grann­sam­ver­kans­bil tas upp i kom­mun­sty­rel­sen.

FO­TO: LISA AN­DERS­SON

SAM­VER­KAN. I Tä­by och Danderyd finns re­dan en bil för grann­sam­ver­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.