Så gick

Mel­lo­kup­pen till

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hel­le Ki­ker­puu

Un­der påsken kom­mer Roslags­ba­nan stäng­as del­vis. Me­dan vis­sa lin­jer blir del­vis på­ver­ka­de av ned­stäng­ning­en blir and­ra helt av­stäng­da och er­sätt­nings­bus­sar kom­mer sät­tas in. Un­der påsk­hel­gen, fre­da­gen den 30 mars till och med mån­da­gen den 2 april, stängs all tåg­tra­fik sö­der om Roslags Näs­by av. Tra­fi­ken er­sätts med buss. Skä­let är ett om­fat­tan­de ut­byte av kon­takt­led­ning­ar.

– Det här är ett pla­ne­rat un­der­håll där kon­takt­led­ning­ar­na byts ut ef­tersom vi rus­tar upp Roslags­ba­nan. Ström­men kom­mer att bry­tas från Roslags Näs­by och sö­der ut, sä­ger Ka­rin Larsson, kom­mu­ni­ka­tör på Ar­ri­va.

Få re­se­nä­rer

Kårsta­lin­jen och Ös­terskärs­lin­jen är av­stäng­da mel­lan sträc­kan Stock­holms öst­ra och Roslags Näs­by och er­sätts med buss från Dan­de­ryds sjuk­hus till Tä­by cent­rum via Tibb­le ( håll­plats Klubb­vä­gen) i bå­da rikt­ning­ar­na. Näs­by­parks­lin­jen är helt av­stängd och er­sätt­nings­buss kom­mer tra­fi­ke­ra sträc­kan mel­lan Dan­de­ryds sjuk­hus och Näs­by­park i bå­da rikt­ning­ar­na.

Ar­ri­va vill gö­ra re­se­nä­rer­na varse om att att det är lät­tast att by­ta mel­lan er­sätt­nings­buss och Roslags­ba­nen vid Tibb­le, på grund av bygg­ar­be­tet vid Roslags Näs­by sta­tion. Va­let att stänga ner un­der påsken har att gö­ra med an­ta­let re­se­nä­rer som an­tas åka med Roslags­ba­nan un­der hel­gen.

– Det är fär­re re­se­nä­rer som åker med Roslags­ba­nan un­der hel­gen när in­te li­ka många ska till job­bet och even­tu­ellt är bort­res­ta, sä­ger Ka­rin Larsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.