Henrik har ratt per­son­ke­mi med si­na ele­ver

Henrik Mic­kos är gym­na­sie­lä­ra­ren som är dok­tor i ke­mi och som vill gö­ra ke­min mer verk­lig för ele­ver­na. Nu har han till­de­lats ett lä­rar­pris för sitt sätt att un­der­vi­sa.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hel­le Ki­ker­puu

Mil­jö­gif­ter! Or­det står skri­vet högst upp till väns­ter på tav­lan och ke­mi­lä­ra­ren Henrik Mic­kos vän­der sig till sista­års­stu­den­ter­na på Tibb­le gym­na­si­um.

– Jag vill att ni sät­ter er två och två och dis­ku­te­rar vad ni tror, el­ler tyc­ker, är mil­jö­gif­ter, sä­ger han.

På tav­lan står till slut bland an­nat nic­kel. Li­te frå­gan­de mi­ner upp­står – är det ett mil­jö­gift?

– Hur många är nic­ke­lal­ler­gi­ker här? frå­gar han och ett par hän­der fly­ger i luf­ten och dis­kus­sio­nen om smyc­ken och pi­er­cing­ar är i gång.

Henrik Mic­kos un­der­vis­nings­stil går ut på att gö­ra ke­min mer verk­lig och mind­re ma­te­ma­tik­fo­ku­se­rad och ab­strakt. Nu har han be­lö­nats med Kung­li­ga Ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­ens lä­rar­pris 2018.

– Det var to­talt ovän­tat, men väl­digt ro­ligt att få det här pre­stige­fyll­da pri­set. Det är ett kvit­to på de ty­per­na av ut­veck­ling av un­der­vis­ning som jag kört med de se­nas­te 20 till 30 åren, sä­ger han.

Vill ha forsk­ning

Henrik tog sin lä­rarex­a­men i bör­jan av 90-ta­let, un­ge­fär sam­ti­digt dis­pu­te­ra­de han i ke­mi. Han har va­rit fors­ka­re och VD i nä­rings­li­vet in­nan han kom till­ba­ka till sko­lans värld. Han an­ställ­des 2014, som en av fle­ra dis­pu­te­ra­de fors­ka­re, på Tibb­le gym­na­si­um. Nu har sko­lan pro­jekt med Stock­holms uni­ver­si­tet, Sö­der­törn, nä­rings­li­vet, Tä­by kom­mun och Rosla­gens mil­jö och häl­sa.

– Det bril­jan­ta med forsk­ning är att vi vet in­te sva­ret och jag vill att ele­ver­na mö­ter verk­lig­he­ten i det de lär sig. Jag brin­ner för att lå­ta ele­ver kom­ma i kon­takt med forsk­ning

Den störs­ta mis­sen en lä­ra­re kan gö­ra en­ligt ho­nom är att va­ra oin­tres­se­rad, bå­de i äm­net och ele­ver­na.

– En bra lä­ra­re ska va­ra struk­tu­re­rad och ha en tan­ke hur in­lär­ning­en ska gå till. Jag byg­ger myc­ket på kog­ni­tiv in­lär­ning och att ele­ver­na själ­va ska byg­ga sin egen kun­skap ge­nom att pra­ta med and­ra och lå­ta kun­ska­pen sjunga in.

Pre­stige­löst klass­rum

Han kol­lar of­ta lä­get med ele­ver­na för att se att al­la häng­er med och vill en­ga­ge­ra samt­li­ga. Nå­gon pre­stige finns det in­te plats för i Hen­riks klass­rum.

Sista­år­se­le­ven Dan­na Gu­ti­er­rez vet hur det är att ha en lä­ra­re som gör äm­net oin­tres­sant.

– Jag äls­ka­de ke­mi när jag bör­ja­de gym­na­si­et men då hade vi en lä­ra­re som var rö­rig, oin­tres­se­rad av äm­net och oss. Jag tap­pa­de in­tres­set för äm­net, men sen kom Henrik och då blev det myc­ket bätt­re, sä­ger hon.

Mer re­spekt för lä­ra­ryr­ket

De­bat­ten om svens­ka sko­lan och lä­ra­ryr­ket är en stän­dig frå­ga i sam­häl­let. Ele­ver­na Dan­na, Anna och Vik­tor tyc­ker att lä­rar­na kan ha det tufft.

– Det på­ver­kar ut­bild­ning­en. För det är väl­digt job­bigt när lä­ra­ren in­te kan sä­ga till på stö­ki­ga lek­tio­ner, sä­ger Anna.

– Al­la har syn­punk­ter på lä­ra­ryr­ket me­dan lä­rar­na knappt har någ­ra be­fo­gen­he­ter. Sam­häl­let bor­de ha mer re­spekt för yr­ket, sä­ger Henrik.

Henrik tyc­ker att man ska läm­na lä­rar­na li­te i fred och lå­ta dem ut­veck­la sin un­der­vis­ning istäl­let för att tu­sen and­ra sa­ker vid si­dan om ska ta dyr­bar tid från ut­bild­ning­en av ele­ver­na.

Det var to­talt ovän­tat, men väl­digt ro­ligt att få det här pre­stige­fyll­da pri­set.

FO­TO: HEL­LE KI­KER­PUU

PRI­SAD. Ke­mi­lä­ra­ren Henrik Mic­kos har be­lö­nats med Kung­li­ga Ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­ens lä­rar­pris 2018.

FO­TO: HEL­LE KI­KER­PUU

GIFT PÅ SCHE­MAT. Henrik Mic­kos pra­tar om mil­jö­gif­ter med ele­ver­na på Tibb­le gym­na­si­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.