Hur bra kan­ner du igen sma­ken av Nor­rort?

En drös med nya mat­stäl­len har öpp­nar i Nor­rort un­der det se­nas­te året. Men hur bra koll har du egent­li­gen på mat­stäl­len och mer där­till på hem­ma­plan?

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Quiz: Ke­vin Wedin

1 BORES I de­cem­ber öpp­na­des Bores i Val­len­tu­na av brö­der­na Carl-Henrik och Carl Gustaf Forssbeck. Se­dan ti­di­ga­re dri­ver Carl Gustaf ett an­nat mat­stäl­le vid namn CG:s, men var? 1. Ene­byäng­en X. Grib­bylund 2. Sät­ra äng 2 DÖNER Den in­ter­na­tio­nel­la mat­ked­jan ”Döner Ke­bab” ska slå upp por­tar­na i Tä­by cent­rum. Från vil­ket land här­stam­mar ked­jan? 1. Gre­kland X. Fin­land 2. Tyskland 3 NÄR ÖPP­NA­DES DET? För en tid se­dan öpp­na­de ”The Pub­lic be­er café” i Tä­by cent­rum som en sport­bar. Men har du koll på när de öpp­na­de? 1. Sep­tem­ber 2017 X. De­cem­ber 2017 2. Ja­nu­a­ri 2017 4 VEMS BURGARE? Snart öpp­nar ett nytt ham­bur­ge­hak i Mör­by cent­rum. Men vad he­ter stäl­let? 1. Jo­nes Bur­ger X. Hank’s Bur­ger 2. Phil’s Bur­ger 5 STARS AND STRI­PES Nu i bör­jan av året ska re­stau­rang­en Stars and Stri­pes slå upp por­tar­na i Val­len­tu­na, men i vil­kas gam­la lo­ka­ler? 1. Jär­nia X. Thorins ljud och bild 2. Kä­ra barn 6 YOLO TILL­BA­KA I som­ras skrev vi om Yolo på Djurs­holms torg som gjor­de come­back ef­ter att ha om­ar­be­tat sitt kon­cept. Be­grep­pet ”Yolo” har an­vänts fre­kvent de se­nas­te åren, fram­förallt av ung­do­mar, har du koll på po­pu­lä­ras­te be­ty­del­sen? 1. You on­ly li­ve on­li­ne X. You on­ly li­ve on­ce 2. You on­ly lo­ves owls 7 TRE BRÖDER I vint­ras öpp­na­de tre bröder ett nytt mat­stäl­le med mat in­spi­re­rad från Mel­la­nöstern. Men vart lig­ger då det här ny­öpp­na­de stäl­let? 1. Ar­ninge X. Näs­by­park 2. Ene­byäng­en 8 RE­STAU­RANG VID LASERDOME I feb­ru­a­ri öpp­na­de en ny re­stau­rang på det nya ak­ti­vi­tets­centrat i Ar­ninge, där man ock­så kan spe­la Laserdome. Men vil­ken in­rikt­ning är det tänkt att re­stau­rang­en ska ha? 1. Rosla­gen X. Grön­land 2. Mex­i­co 9 VEGANBILEN FÖR­SVANN Det var i sep­tem­ber som food­truc­ken i Danderyd för­svann bort (och se­dan kom till­ba­ka) från Danderyd. Men vad var det som egent­li­gen var an­led­ning­en? 1. Ar­ga an­ti-ve­ga­ner de­mon­stre­ra­de. X. De blev ho­ta­de av re­stau­rang­kon­kur­ren­ter 2. Ing­en Dan­de­rydsbo vil­le äta ve­ganskt 10 MAT VID ISHAL­LEN Sara Mans­ne­rus öpp­na­de ny­li­gen re­stau­rang vid Val­len­tu­na IP där hon sat­sar på hus­man till luch och mat­lå­dor till barn och ung­do­mar som trä­nar. Men i vil­ket TV­pro­gram har Sara med­ver­kat? 1. Koc­ka­ka­de­min X. Halv åt­ta hos mig 2. He­la Sve­ri­ge ba­kar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.