Di­gi­tal ser­vice för sop­han­te­ring

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Un­der vå­ren kom­mer Val­len­tu­na­bor som har av­fall­sa­bon­ne­mang att få di­gi­tal ser­vice ge­nom kom­mu­nens hem­si­da.

Un­der en flik med ”mi­na si­dor” ges till­gång till upp­gif­ter som ex­em­pel­vis hämt­nings­da­gar, räk­ning­ar, even­tu­ellt byte av töm­nings­in­ter­vall, byte av av­fall­s­kärl, samt möj­lig­het att gö­ra äg­ar­byte vid flytt.

Abon­nen­ter­na kom­mer kun­na log­ga in till ser­vicen med sitt kund­num­mer som finns på fak­tu­ror från Ragn-Sells.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKRÄPPOST. Snart kan be­ställ­ning av tjänst och räk­ning­ar för av­fall skö­tas via en por­tal på kom­mu­nens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.