Hem­tjänst­per­so­nal i Tä­by möt­tes av man med pi­stol

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

En­ligt en rap­port till Ar­bets­mil­jö­ver­ket in­träf­fa­de hän­del­sen fre­da­gen den 2 mars. Det var när om­sorgs­per­so­na­len först knac­kat på dör­ren och se­dan gått in med nyc­kel och klev in i var­dags­rum­met som det obe­hag­li­ga in­träf­fa­de.

Per­so­nen som skul­le få hjälp stod plöts­ligt och vif­ta­de med en pi­stol och pe­ka­de på per­so­na­len. Hon frå­ga­de var­för han hade den och bad ho­nom slu­ta för att den skräm­de hen­ne.

Per­so­nen ska ha sva­rat att ”man vet ald­rig vem som kom­mer”.

”Jag för­sök­te av­le­da ho­nom ge­nom att bör­ja pra­ta om lunch­mat istäl­let. Jag tog fram mat och se­dan gick jag ut. När jag kom ut­an­för por­ten ring­de jag kon­to­ret och blev till­sagd att ringa Po­li­sen”, skri­ver om­sorgs­per­so­na­len i sin an­mä­lan.

Po­lisin­sat­sen blev dra­ma­tisk, de var tvung­na att an­vän­da el­chock för att av­väp­na man­nen. Ef­teråt vi­sa­de det sig att vap­net var en så kal­lad knall­pul­ver­pi­stol.

Po­li­sen upp­rät­ta­de en an­mä­lan om ola­ga hot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.