Trend­brott: Bo­pri­ser­na går upp

Hös­tens och vin­terns pris­ras på Stock­holms bo­stads­mark­nad tycks ha pla­nat ut. En­ligt Mäklar­sta­tis­tiks se­nas­te siff­ror vän­de pri­ser­na till och med upp en pro­cent i bå­de lä­net och de cen­tra­la de­lar­na un­der feb­ru­a­ri.

Vallentuna Nyheter - - HEMMA - Cla­rence Fren­ker

Det är än­nu för ti­digt att sä­ga om det stål­bad som Stock­holms bo­stads­mark­nad be­fun­nit sig i det se­nas­te halv­å­ret är över. Men klart är att det pris­fall som va­rit nu tycks ha däm­pats. Åt­minsto­ne till­fäl­ligt.

En­ligt Mäklar­sta­tis­tiks se­nas­te siff­ror över för­sälj­ning­ar­na i Stock­holm öka­de pri­ser­na på bo­stads­rät­ter i bå­de lä­net och in­ners­tan med +1 pro­cent i feb­ru­a­ri.

– Den ytt­re fak­tor som på­ver­kar det här mest är det nya amor­te­rings­kra­vet. I Stock­holms län och kom­mun finns lan­dets dy­ras­te bo­stä­der så det är in­te så kons­tigt att folk för­sö­ker ge­nom­fö­ra si­na trans­ak­tio­ner in­nan ett så­dant krav trä­der i kraft, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren, ana­ly­ti­ker på Svensk Mäklar­sta­tistik.

Ing­en per­ma­nent vänd­ning

Att ta­la om en per­ma­nent vänd­ning går det en­ligt Per-Ar­ne San­de­gren in­te att gö­ra.

Års­ut­veck­lings­tak­ten är fort­fa­ran­de ne­ga­tiv och lan­dar på -7 pro- cent i lä­net och - 9 pro­cent i cen­tra­la Stock­holm.

Till­fäl­li­ga upp­gång­ar in­träf­fa­de även un­der bå­de Gre­kland­s­kri­sen 2011 och Leh­man-kri­sen 2008.

– Om det kom­mer en pe­ri­od då en stor grupp vill ge­nom­fö­ra si­na bo­stads­af­fä­rer kan de bi­dra till en upp­gång på må­nads­ba­sis. Om det är tem­po­rärt el­ler in­te vet jag in­te, men helt klart är det ett li­tet trend­brott när mark­na­den i Stock­holm har gått ut­för i så många må­na­der, sä­ger han.

Vil­la­pri­ser­na i lä­net har i stäl­let gått ned -1 pro­cent­den se­nas­te må­na­den. Även där är års­ut­veck­lings­tak­ten ne­ga­tiv och det är in­te osan­no­likt att vil­la­pri­ser­na kom­mer fort­sät­ta nedåt en tid fram­ö­ver på grund av tra­di­tio­nell ef­ter­släp­ning.

– Vil­lor­nas ned­gång och av­matt­ning kom­mer all­tid li­te se­na­re än bo­stads­rät­ter­nas. Om det här är vänd­ning kom­mer även den att ske se­na­re för vil­lor, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren, som me­nar att det med fa­cit i hand nu går att kon­sta­te­ra att pri­ser­na i Stock­holm har mat­tats av det se­nas­te året.

’’Kan in­te för­vän­ta oss nå­gon skjuts”

Han tror in­te att det kom­mer ske någ­ra kraf­ti­ga pris­upp­gång­ar fram­ö­ver. Del­vis på grund av det nya amor­te­rings­kra­vet, som en­ligt ho­nom främst för­svå­rar för första­gångs­kö­pa­re.

– Ing­en har nå­gon spåku­la. Men all­mänt kan man sä­ga att vi har ett an­tal år av kraf­ti­ga pris­upp­gång­ar bakom oss. Mot bak­grund av den pri­sju­ste­ring el­ler av­matt­ning som bör­ja­de nå­gon gång i bör­jan på för­ra och året och nu har ett li­tet av­bräck kan vi in­te för­vän­ta oss nå­gon skjuts på bo­stads­mark­na­den i när­tid. Men vis­sa fak­to­rer kvar­står som låg rän­ta och stor ef­ter­frå­gan, sä­ger han.

Lu­ma­kvar­te­ret Hös­tens och vin­terns pris­ras på Stock­holms bo­stads­mark­nad tycks ha pla­nat ut.

Sol­naSol­ber­ga NYA SIFF­ROR.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Nor­ra Djur­gårds­sta­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.