Köp ba­ra mil­jö­märkt el

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Aron Knifström Mil­jö­par­ti­et

Fle­ra bor­de kö­pa mil­jö­märkt el, det är ett en­kelt sätt att gö­ra en in­sats för mil­jön el­ler för att för­bätt­ra sin mil­jöpro­fil! Bra Mil­jö­val och EKOe­ner­gi är två mil­jö­märk­ning­ar på el som är till­gäng­li­ga att väl­ja iS­ve­ri­ge idag. Skill­na­den mel­lan mil­jö­märk­ning och så kal­lad ur­sprungs­märk­ning är att ur­sprungs­märk­ning en­dast ga­ran­te­rar att elen kom­mer från en viss ener­gikäl­la ut­an att stäl­la någ­ra mil­jökrav. Det som of­ta slar­vigt kal­las för ex­em­pel­vis ”grön el” är of­tast sam­ma som ur­sprungs­märkt el.

Vat­ten­kraft som är märkt med Bra Mil­jö­val får in­te torr­läg­ga någ­ra vat­ten­drag och de har ett jämnt vat­ten­flö­de som hål­ler sig in­om na­tur­li­ga gräns­vär­den. El­bo­la­gen mås­te ock­så av­sät­ta peng­ar för att byg­ga bland an­nat vat­ten­pas­sa­ger för fisk och and­ra ar­ter runt kraft­ver­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.