Ro­ger Pers­son: Vi har verk­li­ga stjär­nor bland vå­ra unga på is

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - RO­GER PERS­SON Filmdis­tri­butör och vd

Ilör­dags be­sök­te jag och min fru Val­len­tu­na kon­ståk­nings av­slut­nings­show, som för sä­song­en är kal­lad ”Cir­cus on ice”. Ett po­pu­lärt ar­range­mang med fle­ra hund­ra i publi­ken. Na­tur­ligt­vis be­stod den över­vä­gan­de de­len av åskå­dar­na av fa­mil­je­med­lem­mar, släkt (som vi själ­va), gran­nar och and­ra be­kan­ta men där fanns sä­kert ock­så en och an­nan som drogs till möj­lig­he­ten att se en show med duk­ti­ga ung­do­mar.

När man sit­ter där i den ky­li­ga ishal­len och man har kom­mit någ­ra num­mer in i pro­gram­met slås man av vad ung­do­mar­na i Val­len­tu­na kon­ståk­ning kan åstad­kom­ma. Ef­ter en lång vin­ter med trä­ning, trä­ning och åter trä­ning bju­der he­la klub­ben på en fan­tas­tisk uppvisning i cir­ku­sens tec­ken. Från de all­ra mins­ta från skrid­sko­sko­lan som i ro­li­ga dräk­ter och med stapp­lan­de skrid­sko­skär be­trä­der isen till ton­å­ring­ar­na i kon­ståk­nings­sko­lan som bju­der på proff­si­ga show­num­mer med tit­lar som ”It´s rai­ning men”, ”Ara­bi­an nights” och ”Sca­ry clowns”. För­u­tom de duk­ti­ga ung­do­mar­na som trä­nar re­gel­bun­det i Val­len­tu­nas ishall ha­de arrangörerna även lyc­kats få dit Nicky Obrey­kov som gjort bra ifrån sig i Eu­ro­pa­mäs­ter­ska­pen och som nu­me­ra täv­lar för Ung­ern. Hans fram­trä­dan­de i so­lo­num­ret ”So­lo”, med egen ko­re­o­gra­fi, tän­de publi­ken. Nicky täv­la­de även till­sam­mans med Cor­ne­lia Nils­son i ett av de sista num­ren kal­lat ”You don’t own me”. Ett mäs­ter­ligt fram­trä­dan­de som vi­sar vil­ka stjär­nor Val­len­tu­na kan vas­ka fram ur si­na skrin­nan­de ung­do­mar.

Nämn­da Cor­ne­lia Nils­son har, till­sam­mans med Elin Matts­son och även Isabel Fon­tes, se­dan som­ma­ren 2017 job­bat med att ta fram kon­cep­tet ”Cir­cus on Ice”. De har pla­ne­rat och ska­pat he­la sho­wen, sytt dräk­ter, hit­tat lämp­lig mu­sik och till och med vi­sat konst­när­li­ga ta­lang­er när de kre­e­rat af­fi­schen till sho­wen. Cor­ne­lia är dess­utom den som, en­ligt pro­gram­met, ko­re­o­gra­fe­rat de fles­ta av de 20 num­ren. Det är så­da­na ide­el­la eldsjä­lar som dri­ver den svens­ka ung­dom­sid­rot­ten.

En­ligt Val­len­tu­na kon­ståk­nings­klubbs är skrid­sko­sko­lan full­teck­nad och det kan man för­stå när man ser vad den hår­da trä­ning­en myn­nar ut i. Det mås­te kän­nas bå­de ro­ligt och sti­mu­le­ran­de att få vi­sa upp si­na fär­dig­he­ter un­der en show som ”Cir­cus on ice”. Snyggt job­bat Val­len­tu­na.

Ett mäs­ter­ligt fram­trä­dan­de som vi­sar vil­ka stjär­nor Val­len­tu­na kan vas­ka fram ur si­na skrin­nan­de ung­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.