Po­li­sen: Hjälp oss att hit­ta Stefan!

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Val­len­tu­na­bon Stefan har va­rit för­svun­nen se­dan för­ra vec­kan. Nu väl­jer po­li­sen att släp­pa en bild på bi­len – i hopp om att få in fler tips. Det var i tis­dags för en vec­ka se­dan som Stefan, en 48-årig Val­len­tu­na­bo, för­svann. Man­nen ha­de upp­gi­vit att han skul­le hand­la i Tä­by cent­rum, men hans bil hit­ta­des låst och par­ke­rad på Flyg­fy­rens par­ke­ring i Norr­täl­je. De sista spå­ren ef­ter ho­nom är att han hand­lat en wok­pan­na.

– Per­so­na­len på Cer­ve­ra min­des ho­nom tyd­ligt och kun­de ta­la om bå­de när han kom och när han gick, sa Hå­kan Hill­ström, po­lis i Norr­täl­je, till Val­len­tu­na Ny­he­ter för­ra ons­da­gen.

Vid 18-ti­den re­gi­stre­ra­des hans te­le­fon i en mo­bil­mast i om­rå­det.

– Vi får då­li­ga vib­bar. Vi har pra­tat med sam­bon, och det här ver­kar en helt van­lig fa­milj ut­an någ­ra som helst pro­blem, sa Hå­kan Hill­ström.

I ons­dags, när den­na tid­ning gick i tryck, ha­de Mis­sing Pe­op­le ge­nom­fört skall­gång­ar un­der hel­gen.

– Vi har in­te kom­mit nå­gon­stans vi­da­re. Vi har sökt av näs­tan he­la Norr­täl­je. Just nu fun­de­rar vi på vad vi ska gö­ra, vi kom­mer even­tu­ellt ha en ny sökin­sats på lör­dag, sä­ger Jör­gen Ols­son.

En­ligt ho­nom del­tog cir­ka 130 per­so­ner i sökin­sat­ser­na i hel­gen som var.

”Den tes man har”

För att kom­ma vi­da­re väl­jer nu po­li­sen och an­hö­ri­ga att gå ut med en bild på bi­len.

– Bi­len är det sista vi vet nå­got om som han va­rit runt. Om vi kan få in­for­ma­tion om bi­len synts på and­ra plat- ser är det in­tres­sant, sä­ger Jör­gen Ols­son.

Te­o­rin är att Val­len­tu­na­bon åkt från Val­len­tu­na till Norr­täl­je för att hand­la.

– Ja, det är den tes man har. Se­dan finns det viss osä­ker­het om bi­len va­rit på plats i Norr­täl­je he­la ti­den el­ler om den va­rit för­flyt­tad, Det är där­för vi går ut med bild på bi­len, sä­ger Jör­gen Ols­son.

Ma­rie Näslund, på grova brott i Sol­len­tu­na, be­rät­tar om hur lä­get är just nu (när den­na tid­ning går i tryck):

– Det är inga nya spår se­dan för­ra vec­kan. Det är där vid Flyg­fy­ren i Norr­täl­je. Vi har ingen­ting nytt se­dan dess, sä­ger hon.

– Mis­sing Pe­op­le har va­rit ute och sökt, så den de­len har man gjort. Se­dan job­bar vi na­tur­ligt­vis på al­la fron­ter.

Miss­tän­ker ni nå­got brott?

– Vi miss­tän­ker in­te nå­got brott i nu­lä­get, för det finns inga in­di­ka­tio­ner på det. Men det är okla­ra och kons­ti­ga om­stän­dig­he­ter kring för­svin­nan­det, det är där­för vi job­bar så brett som vi gör.

Vad me­nar du med kons­ti­ga om­stän­dig­he­ter?

– Ja, i och med att det in­te finns nå­got som ty­der på att Stefan vil­le för­svin­na fri­vil­ligt, sä­ger Ma­rie Näslund.

Vi får då­li­ga vib­bar. Vi har pra­tat med sam­bon, och det här ver­kar en helt van­lig fa­milj ut­an någ­ra som helst pro­blem.

FO­TO: PRIVAT

SÖ­KER SPÅR. Po­li­sen har nu släppt nu en bild på bi­len i hopp om att få in led­trå­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.