SÅ SKA DE UNG­AS IDROTTSGLÄDJE FÅNGAS UPP

STORT TAPP. ”De ska va­ra här av egen fri vil­ja”

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Ca­ro­li­ne Lars­son, 16, och Mat­hil­da Jerpdal, 18, har trä­nings­tid i Lo­vi­se­dals­sko­lans id­rotts­hall med Val­len­tu­na fri­id­rott. Att de bå­da fort­fa­ran­de id­rot­tar hand­lar i grund och bot­ten om att det är ro­ligt.

– Det är skönt att va­ra nå­gon­stans där man kan slapp­na av och in­te tän­ka på skol­ar­be­tet, att ba­ra ha ro­ligt men än­då trä­na, sä­ger Mat­hil­da.

De tror att många i de­ras ål­der slu­tar för att det för­vän­tas att man ska trä­na på elit­ni­vå när man blir äld­re, och att man då in­te hin­ner med bå­de sko­lan och id­rot­ten.

– Det är in­te många som kan trä­na ba­ra för att det är ro­ligt läng­re, sä­ger Ca­ro­li­ne.

Per Tol­le­fors, som va­rit ak­tiv i klub­ben se­dan den star­ta­de 1973, har ge­nom åren sett att klub­ben tap­pat ung­do­mar till and­ra klub­bar.

– Ett pro­blem i det he­la är att vi in­te kan er­bju­da bra lo­ka­ler för att trä­na ef­fek­tivt. Då blir det na­tur­ligt att de som är am­bi­tiö­sa bör­jar trä­na med en an­nan klubb, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Ty­värr är det of­ta bör­jan till slu­tet. Då ska de åka in till stan för att trä­na och or­kar in­te till slut.

An­nat pro­blem

Klub­ben ser ett tyd­ligt tapp av barn vid tio, el­va års ål­der. Men då hand­lar det främst om att de mås­te väl­ja id­rott och för­svin­ner i stäl­let iväg till la­gid­rott.

– De kan ha fått krav på sig att de mås­te va­ra med på ett visst an­tal trä­ning­ar för att få va­ra med på match. Men vi tyc­ker att det är ro­ligt om de kan hål­la på med fler id­rot­ter, sä­ger He­le­na Hell­gren, trä­na­re.

Ett an­nat pro­blem är för­äld­rar som vill för myc­ket, med barn som är väl­digt unga.

– Det är jät­te­van­ligt att för­äld­rar kom­mer med femå­ring­ar. Väl­digt ti­digt ska de bli bra på nå­got. De tän­ker ”om de bör­jar ex­tra ti­digt, trä­nar li­te ex­tra hårt.” Men bar­nen less­nar, sä­ger Per.

– Vi vill ha vux­na som är ak­ti­va, in­te att de går sön­der när de är 20, sä­ger He­le­na.

Per är kanske det ul­ti­ma­ta ex­emp­let på idrottsglädje.

– Jag har in­te lagt av än. Jag har in­te bli­vit nå­gon stjär­na, men jag har haft kul he­la vägen, sä­ger han.

”Fost­ra bra män­ni­skor”

För klub­ben är det vik­ti­gas­te att det är ro­ligt att trä­na, även om de är täv­lings­intrik­tad.

– Vi har sagt att man ska va­ra här av egen fri vil­ja. Jag har fak­tiskt sagt nej till vis­sa som bli­vit tving­a­de hit av för­äld­rar, sä­ger He­le­na.

Ka­ri be­to­nar att klub­ben har en vik­tig upp­gift ut­ö­ver de id­rotts­li­ga pre­sta­tio­ner­na.

– Vi ska fost­ra bra män­ni­skor ge­nom att vi för­sö­ker va­ra go­da fö­re­bil­der. Min son är 24 år och spe­lar fort­fa­ran­de hoc­key. Han sa här om da­gen ” det bäs­ta är att jag blev en bra män­ni­ska”, sä­ger han.

För att få fler att stan­na kvar i klub­ben hop­pas de på bätt­re för­ut­sätt­ning­ar lo­kalt. Där­för har klub­ben lagt fram ett för­slag till kom­mu­nen där man skul­le byg­ga på b-hal­len på Val­len­tu­na IP med en hall som rym­mer en rak­ba­na.

– Det be­hövs gans­ka snart. Vi kan in­te sä­ga ”häng i, om tio år kanske vi har en hall”, sä­ger Per.

Ty­värr är det of­ta bör­jan till slu­tet. Då ska de åka in till stan för att trä­na och or­kar in­te till slut.

FO­TO: LOT­TEN ENG­BOM

TRÄNINGSGLADA. Mat­hil­da Jerpdal och Ca­ro­li­ne Lars­son fort­sät­ter i sin för­e­ning för att de tyc­ker att det är ro­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.