VAD GÖR KOM­MU­NEN FÖR UNG­AS IDROTTANDE?

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

GÖ­RAN HED­STRÖM bild­nings­di­rek­tör Dan­de­ryds kom­mun

– Det är en hög­pri­o­ri­te­rad frå­ga att ha kon­takt med för­e­ning­ar­na och kva­li­tets­säk­ra en bra verk­sam­het. Det vi gör eko­no­miskt är att ge al­la för­e­ning­ar ak­ti­vi­tets­stöd och sen de­lar vi var­je år ut le­darsti­pen­di­um med fo­kus på ung­dom­sid­rot­ten. Jag tror vi kan gö­ra än­nu mer med tan­ke på att id­rot­ten hand­lar om mer än ba­ra trä­ning, så som med­mänsk­li­ga frå­gor. Jag har inga siff­ror på om an­ta­let ut­ö­va­re ökat el­ler in­te, men bil­den jag har är att det ser sta­bilt ut.

ERIK HERIBERTSSON för­valt­nings­chef Kul­tur och Fri­tid, Tä­by kom­mun

– När vi träf­far för­e­ning­ar kol­lar vi på hur man kan mins­ka trös­keln för att det ska bli lät­ta­re att kom­ma in i id­rot­ten när man är li­te äld­re. Det är ing­en en­kel frå­ga. Men un­der hös­ten ska vi med någ­ra för­e­ning­ar ha ”öp­pen fre­dag” i Tä­by rac­ket­cen­ter där barn ska kun­na pro­va på allt från handboll, ping­is till kamp­sport, vi hål­ler på att pla­ne­ra in­för det. För­e­ning­ar­na är duk­ti­ga på att hål­la igång småt­ting­ar, se­na­re hand­lar det om att man mås­te kun­na by­ta sport.

PETRI PELTONEN för­valt­nings­chef på fri­tids­för­valt­ning­en i Val­len­tu­na

– Fram­förallt job­bar vi med att stöt­ta för­e­ning­ar eko­no­miskt. Vi job­bar med att hit­ta for­mer hur vi kan för­enk­la var­da­gen för för­e­ning­ar­na att fo­ku­se­ra på sin verk­sam­het. Vi har ut­bild­nings­träf­far där vi tar upp oli­ka frå­gor från allt gäl­lan­de jämställdhet till kon­kre­ta frå­gor om konst­gräs. Sen har vi sam­ar­be­te med barn- och ung­doms­för­valt­ning­en där vi på sikt ska hit­ta mer for­mer för id­rotts­sats­ning och då hand­lar det även om att även få för­e­nings­liv och sko­la att sam­ver­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.