Låt bli att fly­ga och låt bi­len stå!

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Sol­veig Samu­el­sen Kli­matsva­ret – CCL Sve­ri­ge

Om Du kan, låt bli att fly­ga och låt bli bi­len så myc­ket som möj­ligt!

Nu bör­jar änt­li­gen rös­ter om fly­get att hö­ras i de­bat­ten. Om hur myc­ket flyg­tra­fi­ken egent­li­gen släp­per ut. Och att den kol­di­ox­id som släpps ut på hög höjd får mer ne­ga­tiv ef­fekt för kli­ma­tet. Ba­ra på grund av var den släpps ut. Fort­fa­ran­de be­rät­tar många stolt om lång­vä­ga re­sor två, tre, fy­ra gång­er om året. In­di­en, Sy­da­me­ri­ka, Afri­ka, Bar­ce­lo­na, USA, Austra­li­en.

Men någ­ra bör­jar nog skäm­mas li­te ock­så. Över att fak­tiskt ta livs­ut­rym­met för fram­ti­da ge­ne­ra­tio­ner.

De­bat­ten om flyg och and­ra trans­port­me­del be­hövs. Det är nödvändigt om vi vill vän­da si­tu­a­tio­nen, mins­ka kol­di­ox­id­hal­ten i at­mo­sfä­ren.

En hög­re kol­di­ox­id­halt kom­mer an­nars ound­vik­li­gen att för­säm­ra möj­lig­he­ter­na för me­del­tem­pe­ra­tu­ren på jor­den att hål­la sig un­der två, tre och sen fy­ra gra­ders ök­ning?

Män­ni­skor dör ju re­dan på grund av ett för tufft kli­mat. Krig bry­ter ut, kli­ma­tet är en del av or­sa­ken. Flyk­ting­ar sö­ker re­dan nå­gon­stans att ta vägen.

Vå­ra bil­trans­por­ter be­hö­ver ock­så dras­tiskt mins­ka. Och biobräns­le är ty­värr in­te lös­ning­en, när man räk­nar när­ma­re på ut­släp­pen och tar and­ra fak­to­rer gäl­lan­de biobräns­le i be­ak­tan­de.

Så lägg en av­gift på al­la kol­di­ox­id­ut­släpp. De­la sen ut AL­LA peng­ar som kom­mer in till med­bor­gar­na. En­ligt Kli­matsva­rets för­slag. Det är en åt­gärd som var­je klok po­li­ti­ker nu bor­de kun­na stöd­ja!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.