Det är hög tid att sat­sa på Val­len­tu­na­sjön

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - AT

Länge har man för­sökt få bukt med Val­len­tu­na­sjöns grum­li­ga vat­ten, det är dock oklart när det ger re­sul­tat. Vi som bor i kom­mu­nen vill ju ha gläd­je av sjön ock­så på som­ma­ren, så snart som möj­ligt.

Jag und­rar om kom­mu­nen skall fort­sät­ta spen­de­ra peng­ar på att ”fis­ka bort vit fisk” år ef­ter år el­ler om de kan av­grän­sa en del av sjön och sät­ta in ett re­nings­verk mel­lan ju­ni och au­gusti? Det skul­le kanske kun­na ge folk gläd­je av sjön till i som­mar.

Det är trist att man drar ut på den pla­ne­ra­de pro­me­nad­vä­gen runt sjön. Li­te pin­samt att Tä­by, som re­dan byggt sin del, mås­te vän­ta på grund av att någ­ra husä­ga­re in­te tyc­ker om idén. Bor­de in­te så­dant va­ra klar­gjort in­nan man bör­jar byg­ga?

Om­rå­det vid Gustavs ud­de i Val­len­tu­na skul­le kun­na bli hur fint som helst med bad, kafé och ka­notut­hyr­ning. I dag ser det skrut­tigt ut med en gam­mal bas­ket­plan som fun­ge­rar som upp­lägg­nings­plats för bå­tar.

Över­hu­vud­ta­get bor­de man gö­ra mer för att för­gyl­la den fi­na mil­jön nä­ra vatt­net. Dags att ta till­va­ra på den po­ten­ti­al som finns i Val­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.