REMAKE LÄNGS RÄLSEN HÄR ÄR STÄLLENA

Fle­ra av er har sä­kert märkt att det hän­der en hel del längs Roslags­ba­nans räls med nya, stör­re, sta­tio­ner och bro­ar över rälsen. Vi har ta­git en titt på vad som ska för­änd­ras längs lin­jer­na in­om den när­mas­te fram­ti­den.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Sam­man­ställ­ning: Ke­vin Wedin

Roslags­ba­nans pre­miär­da­tum var 1885 och det har san­ner­li­gen hänt bå­de det ena och det and­ra längs spå­ren sen pre­miär­tu­ren. År 2020 ska en ut­bygg­nad av 22 kilo­me­ter dub­bel­spår va­ra klart till en kost­nad av näs­tan 10 mil­jar­der kro­nor. Men det är in­te ba­ra på spå­ret man rus­tar upp, fle­ra sta­tio­ner ska och har re­dan fått sig ett an­sikts­lyft.

– För det förs­ta hand­lar om­bygg­na­tio­ner­na om sä­ker­hets­a­spek­ten. Vid plan­kors­ning­ar har det skett döds­fall som kon­se­kvens. Men i vis­sa fall byg­ger vi om sta­tio­ner­na för att an­pas­sa till dub­bel­spå­ren och sen hand­lar det även om att gö­ra sta­tio­ner­na än­nu mer till­gäng­li­ga, sä­ger Pa­dy Sa­me­ni­us, pro­jekt­kom­mu­ni­ka­tör för Roslags­ba­nan vid SL.

1 STOCK­HOLM ÖST­RA

Här åter­står en gångramp mel­lan Drott­ning Kristi­nas väg och platt­for­men vid spår 7, samt att upp­värm­ning av ytor som in­te är täck­ta av platt­forms­tak ska tas i drift.

I och med Sve­rige­för­hand­ling­en som klub­ba­des i mars för­ra året så stod det ock­så klart att Öst­ra sta­tion kom­mer att stänga och helt upp­hö­ra som tåg­sta­tion runt 2035.

2 ENEBYBERG

Vid Ene­by­bergs tåg­sta­tion pla­ne­ras det för en plan­skild kors­ning där Port­vä­gen i dag kor­sar järn­vä­gen, pre­cis norr om platt­for­mar­na samt bredd­ning av platt­for­men för tåg mot Stock­holm.

3 MÖRBY-DJURS­HOLMS ÖSBY

Här har man mon­te­rat bul­ler­skydd i mon­tage av träskär­mar och trans­pa­ren­ta skär­mar. 4 DJURS­HOLMS ÖSBY-NÄSBY PARK Mon­tage av spår­nä­ra skär­mar och kom­plet­te­ring av be­fint­li­ga träskär­mar. Hin­der­de­tek­to­rer (Näs­by­parks­lin­jen).

För att öka sä­ker­he­ten har hin­der­de­tek­to­rer in­stal­le­rats vid sex plan­kors­ning­ar i Tä­by och Dan­de­ryd. De­tek­to­rer­na fun­ge­rar som så att tå­get stop­pas au­to­ma­tiskt om en bil blir in­stängd mel­lan bom­mar­na. Vid föl­jan­de kors­ning­ar har des­sa in­stal­le­rats: No­re­vä­gen, Ven­de­vä­gen, Hil­dinga­vä­gen, Ymer­vä­gen, La­hälls­vä­gen, Näsby Al­lé.

5 HÄGERNÄS STA­TION

Un­der 2017 sked­de en om­bygg­nad av sta­tio­nen. Idag finns det en gång- och cy­kel­bro över järn­vä­gen med hiss och trap­por ned till platt­for­men.

6 ROSLAGS NÄSBY

Här blev om­bygg­na­tio­nen fär­dig un­der 2017 med en ny bro över tåg­spå­ren. Om­da­ning­en be­stod i två nya mitt­platt­for­mar, nya vänt­hal­lar, nya his­sar och nya rull­trap­por. Med ar­be­tet gjor­de man även nya bul­ler­skydd och två nya gång- och cy­kel­bro­ar över järn­vä­gen, dels vid sta­tio­nen och dels in­till Central­bron.

7 TIBBLE

Nya platt­for­mar och vänt­ku­rer an­la­des på sta­tio­nen un­der 2017.

8 ENSTA

Den gam­la sta­tio­nen revs och en ny sta­tion med mitt­platt­form bygg­des cir­ka 200 me­ter sö­derut från den ti­di­ga­re platt­for­men. Över spå­ren an­la­de man även sick­sack-pas­sa­ger.

9 VISINGE

Plan­kors­ning­ar stäng­des och er­sat­tes av ny bro över tåg­spå­ren och som har si­na trap­por, och hiss, mitt på platt­for­men.

10 TÄ­BY KYRKBY

Platt­form­sö­ver­gång­ar­na har byggts om till sick­sack-form (”chi­ka­ner”) och an­slut­ning­ar­na till platt­for­mar­na har bred­dats. Inga yt­ter­li­ga­re om­bygg­na­tio­ner av sta­tio­nen pla­ne­ras.

11 ARNINGE

Ny sta­tion ska byg­gas mitt emot Coop Fo­rum, med buss­håll­plat­ser på öm­se si­dor av mo­tor­vä­gen samt en gång­bro mel­lan Ar­ning­eom­rå­det, buss­håll­plat­ser och Roslags­ba­nan. På Ar­ning­e­si­dan av mo­tor­vä­gen byggs in­farts­par­ke­ring­ar.

12 VIGGBYHOLM

En plan­kors­ning, över­far­ten för bi­lar, stäng­des helt. Bi­lis­ter kan nu in­te ta sig över tågräl­sen ut­an mås­te åka runt och kö­ra in i Nor­ra Viggbyholm via ron­del­len på Berg­torps­vä­gen.

13 VAL­LEN­TU­NA

I söd­ra än­den av platt­for­men ska över­gång­en änd­ras till sick­sack-form med se­pa­ra­ta bom­mar för re­spek­ti­ve spår.

14 MOLNBY

Bygg­start för de­pån sked­de i maj för­ra året. Plat­sen är to­talt 15 hek­tar och syf­tet med de­pån är att kla­ra Roslags­ba­nans fram­ti­da ka­pa­ci­tets­ök­ning. De­pån ska ge plats för 22 nya 60-me­ters for­don som ska kom­plet­te­ra tå­gen som rustas upp. Trots den nya de­pån kom­mer de­på­er­na vid Öst­ra sta­tion och Mörby fin­nas kvar.

15 ORMSTA

Platt­for­men ska för­skju­tas cir­ka 25 me­ter sö­derut. Mel­lan platt­for­men och Ormsta­vä­gen byggs en se­pa­rat över­gång för gå­en­de med an­slut­ning till platt­for­men. Över­gång­en får se­pa­ra­ta fäll­bom­mar för re­spek­ti­ve spår.

Upp­ställ­nings­spå­ret norr om Ormsta­vä­gen an­sluts till spå­ret mot Lind­hol­men för tåg till och från den nya for­dons­de­pån.

16 LIND­HOL­MEN

Upp­ställ­nings­spå­ret sö­der om Gårds­vä­gen får en platt­form för av­sti­gan­de och en an­slut­ning i söd­ra än­den så att tåg från Ormsta kan kö­ra in till det­ta spår.

Plan­kors­ning Gårds­vä­gen görs mer vin­kel­rät mot spå­ren och får se­pa­rat över­gång för gå­en­de och cy­klis­ter.

De två obe­va­ka­de över­gång­ar­na norr om platt­for­mar­na er­sätts av en med fäll­bom­mar mitt emel­lan de be­fint­li­ga. Vid den obe­va­ka­de över­gång­en med gång- och cy­kel­vä­gen mel­lan Lind­holms­vä­gen och Vasa­vä­gen i kur­van norr om sta­tio­nen an­ord­nas fäll­bom­mar.

Skiss av Moln­by­de­pån.

Tä­by kyrkby.

Visinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.