Lo­kal­tra­fi­ken – in­te för al­la!

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Re­se­när

SL-cen­ter kan stäng­as. Det bör­ja­de med SL-Cent­ret vid Slus­sen, i och med om­bygg­na­tio­nen på tun­nel­ba­nesta­tio­nen Gull­mars­plan stängs även det SL-Cent­ret. Bå­da sta­tio­ner­na är sto­ra och vik­ti­ga knut­punk­ter för lo­kal­tra­fi­kens re­se­nä­rer och nu dis­ku­te­ras även ned­lägg­ning av SL-cent­ret på Tek­nis­ka Hög­sko­lan och Frid­hems­plan.

På Ser­gels Torg är det stängt och ska se­na­re bli ett kund­tjänst­cen­ter ut­an möj­lig­het att hand­la bil­jet­ter kon­tant.

Jag och många and­ra re­se­nä­rer var­ken vill el­ler kan stå vid en skärm när vi hand­lar bil­jet­ter som den per­son­li­ga be­tjä­ning­en nu ska er­sät­tas med. Press­by­rån har lång kö och per­so­na­len är stres­sad. Of­ta blir det även fel när de säl­jer bil­jet­ter. Sam­ti­digt flag­gar SL med att lo­kal­tra­fi­ken ska va­ra till för al­la. Nej SL, lo­kal­tra­fi­ken är in­te läng­re till för al­la! Det­ta är en myc­ket oro­väc­kan­de ut­veck­ling för lo­kal­tra­fi­ken och fram­förallt sam­häl­let.

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.