Ele­ver ryck­te in

– räd­da­de man från att drunk­na

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hel­le Ki­ker­puu

Un­der mån­dags­ef­ter­mid­da­gen gick en man ige­nom isen vis Stocksunds hamn. Som tur var re­a­ge­ra­de ele­ver­na på Ma­ri­na Läro­ver­ket blixt­snabbt. 19-åri­ga Stel­la Watkins och Tor Fa­h­ra­eus ha­de lek­tion på Prå­men i ham­nen när de såg en man och hund på isen.

– Jag tit­ta­de på dem och tänk­te att det var li­te dumt att han var ute på isen som var så tunn, det var ju till och med rin­nan­de vat­ten pre­cis ut­an­för ham­nen, sä­ger Stel­la.

Just som de tit­tar ut ge­nom fönst­ret och iakt­tar man­nen för­svin­ner han ge­nom isen.

– Det gick snabbt. Vi såg ho­nom ba­ra för­svin­na, sä­ger Tor.

Stel­la knap­pa­de di­rekt in 112. Sam­ti­digt sprang Tor bort och ro­pa­de till lä­rar­na Erik Ivars­son, Mar­cus Gun- na­ri och Tho­mas Bil­low, som var i ham­nen och fix­a­de med bå­tar­na, att en man gått ige­nom isen.

De tre lä­rar­na var snabbt på väg i båt. Sam­ti­digt ha­de lä­ra­ren Da­ni­el Lin­de­fors ta­git sig ner på isen med torr­dräkt på sig och var halv­vägs fram­me när bå­ten kom fram.

”Sa att han in­te frös”

Man­nen drogs upp, var­på hun­den ram­la­de i men räd­da­des. När man­nen var i bå­ten tog de av ho­nom skrid­skor­na och is­dub­bar­na för att se­dan pla­ce­ra ho­nom i en så kal­lad ter­mos­säck som de ta­git med sig.

– Han sa att han in­te frös så myc­ket, ba­ra om hän­der­na och föt­ter­na. Men han var li­te skam­sen, jag tror det förs­ta han sa när vi kom fram var ”det här var ju pin­samt”, sä­ger Erik Ivars­son.

– Men så är det ju med hy­po­ter­mi, man kän­ner in­te nå­gon ky­la, tilläg­ger Da­ni­el Lin­de­fors.

Från Prå­men såg Stel­la och Tor hän­del­sen.

– Han var i vatt­net i 15 mi­nu­ter och 40 se­kun­der. Jag pra­ta­de med larm­cen­tra­len till att jag såg rädd­nings­tjäns­ten kom­ma fram och pre­cis då fick de upp ho­nom i bå­ten, sä­ger Stel­la.

Da­ni­el Lin­de­fors pra­tat om vad som kun­de ha hänt om ele­ver­na in­te ha­de re­a­ge­rat.

– Ha­de de in­te lar­mat vet jag in­te hur det ha­de gått. Och ha­de de in­te varskott oss, ut­an vän­tat på rädd­nings­tjäns­ten, ha­de man­nen va­rit kvar i minst 10 mi­nu­ter till, sä­ger Da­ni­el.

Var väl för­be­red­da

Ha­de in­te ele­ver­na sett man­nen på isen in­nan han gick ige­nom ha­de det ock­så kun­nat gå väl­digt il­la.

– När han ha­de gått ige- nom såg man ho­nom knappt. Vi frå­ga­de per­so­nal i mat­sa­len ef­teråt, men de ha­de in­te sett någon­ting alls, sä­ger Tor.

Ba­ra någ­ra da­gar ti­di­ga­re ha­de ele­ver­na haft öv­ning­ar om olyc­kors på isen och hur man ska gå till väga. Bå­de Stel­la och Tor me­nar att de­ras ut­bild­ning för­be­rett dem på att han­te­ra si­tu­a­tio­nen på rätt sätt.

– Man såg ju att han för­sök­te ta sig upp på fel håll och att det in­te gick. Man ska ju ta sig upp där man gick ige­nom ef­tersom isen där an­tag­li­gen är stark nog att hål­la en, sä­ger Tor.

För Stel­la var det ock­så en­kelt att ge larm­cen­tra­len en po­si­tion.

– Det har vi fått lä­ra oss är väl­digt vik­tigt. Bå­de för att lo­ka­li­se­ra ho­nom i stun­den, men ock­så i fall han skul­le för­svin­na un­der isen.

SNABB IN­SATS. Tack va­re ele­ver­nas snab­ba re­ak­tion och lä­rar­nas in­gri­pan­de var man­nen räd­dad från is­va­ken ef­ter en kvart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.