Ett li­tet steg fram­åt för re­tur­par­ken

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

I ja­nu­a­ri kun­de Val­len­tu­na Ny­he­ter av­slö­ja att en ny plats för re­tur­par­ken var hit­tad - in­till ben­sin­mac­ken vid ron­del­len där Ar­ning­e­le­den bör­jar.

En­ligt Jo­han Lau­sing, VD på Sö­rab, har det se­dan dess in­te hänt mer än att de nu vet att en re­tur­park får plats på tom­ten.

– En av ut­red­nings­de­lar­na var att se om man kan ha en bra re­tur­park på plat­sen - och sva­ret på det är ja, sä­ger han.

– Vi har läm­nat en skiss till kom­mu­nen. Det är som en kart­skiss där vi ri­tat in hur det kom­mer att se ut, men det är ing­et vi kan lan­se­ra just nu.

Vi sä­ger att det blir den här tom­ten, när kan re­tur­par­ken stå fär­dig?

– Vi mås­te sö­ka bygg­lov och pro­jek­te­ra, men räk­na med ett och ett halvt till två år. Det är re­a­lis­tiskt, sä­ger Jo­han Lau­sing.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

ÅTERVINNINGSMARK. Här bakom mac­ken ska den nya re­tur­par­ken lig­ga, om allt går som det ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.