Buss­lin­je 625 ned­skär­nings­ho­tad igen

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Hel­le Ki­ker­puu Lotten Engbom nor­rort@di­rekt­press.se

Det är en strid mel­lan lands­ting och kom­mun där kom­mu­nen till­sam­mans med lo­kal­bor står på sam­ma si­da: låt buss 625 va­ra. Men nu har ett nytt för­slag från lands­ting­et åter­i­gen satt igång de­bat­ten om bus­sens fram­tid. Un­der många år har lands­ting­et och kom­mu­nen faj­tats om buss 625 som kör mel­lan Sö­der­hall Tra­fik­plats och Dan­de­ryds sjuk­hus. Me­dan lands­ting­et har ve­lat läg­ga ner lin­jen har kom­mu­nen och lo­kal­bor tyckt att den be­hövs. För­ra gång­en för­sla­get var upp sam­la­des det in nam­nun­der­skrif­ter för att stop­pa för­sla­get.

Skä­ra ner yt­ter­li­ga­re

Nu vill SL åter­i­gen skä­ra ner på lin­jen med ett nytt för­slag från tra­fik­för­valt­ning­en, den­na gång ge­nom att läg­ga ner en ef­ter­mid­dags­av­gång. För­sla­get, som är en del av tra­fik­för­änd­ring­ar in­för de­cem­ber 2018, skul­le in­ne­bä­ra en om­för­del­ning av re­sur­ser från lin­jer­na 625/644/653 till för­mån för Råd­mansö­lin­jer­na 631 och 631X.

Åsa Ek­strand, som an­vän­der sig av bus­sen dag­li­gen, ser in­te po­si­tivt på ned­skär­ning­en.

– Det lär ba­ra gö­ra att fär­re åker med den. Folk tar bi­len istäl­let, sä­ger hon.

Hon flyt­ta­de till Angarn 1998, se­dan dess har tu­rer­na med 625 ban­tats ner re­jält.

– När vi flyt­ta­de hit gick den som en van­lig buss, även som natt­buss fak­tiskt. Nu går den fy­ra tu­rer in till stan på mor­go­nen och fy­ra tu­rer på ef­ter­mid­da­gen, sä­ger Åsa Ek­strand.

Ra­di­kal för­änd­ring

– Vi är in­te sär­skilt pri­o­ri­te­ra­de. Och det har va­rit så här i fle­ra år. Det värs­ta var när de drog ner till de här tu­rer­na, då gick den från att gå hyf­sat of­ta till att ba­ra gå de här fy­ra tu­rer­na. Trots att de sagt att vi in­te be­höv­de oroa oss.

Kom­mu­nen kan besva­ra för­sla­get fram till 28 maj. De fö­re­slag­na an­pass­ning­ar­na som i så fall skul­le på­ver­ka buss 625 är in­te de­tal­je­ra­de till ful­lo och kan kom­ma att änd­ras när kom­mu­nen sagt sitt.

– Vil­ken av­gång är in­te be­stämt för­u­tom att det rör sig om en ef­ter­mid­dags­av­gång, sä­ger Christi­an Hoff­mann som är kom­mu­ni­ka­tör på tra­fik­för­valt­ning­en.

”Vi tyc­ker in­te det är bra”

Val­len­tu­na kom­mun me­nar att bus­sen be­hövs, al­la av­gång­ar in­klu­de­ra­de.

– Vi tyc­ker in­te att det är bra att av­gång­en ställs in och hål­ler i dags­lä­get på och skri­ver ett ytt­ran­de till tra­fik­för­valt­ning­en som svar på re­mis­sen, sä­ger Ire­na Ju­rics som är tra­fik­pla­ne­ra­re på Val­len­tu­na kom­mun.

Främst me­nar hon att barn och ung­do­mar på väg hem från sko­lan har nyt­ta av av­gång­en.

– Vik­ti­gast är det för de skol­barn som tar bus­sen hem på ef­ter­mid­da­gar­na. De ska in­te be­hö­va vän­ta in näs­ta buss, sä­ger Ire­na Ju­rics.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

NEJ. Åsa Ek­strand är kri­tisk till in­drag­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.