261 miss­tänkt drog­ful­la vid 55 000 prov

Vallentuna Nyheter - - MOTOR -

I mit­ten av mars ge­nom­för­de po­li­sen en na­tio­nell tra­fik­kon­troll­vec­ka med fo­kus på dro­gratt­fyl­la. Un­der vec­kan ge­nom­för­des sam­man­lagt 55 000 kon­trol­ler över he­la lan­det, en­ligt po­li­sens sam­man­ställ­ning.

Av de bi­lis­ter som stop­pa­des vi­sa­de det sig att 171 per­so­ner var ratt­ful­la och 261 miss­tänk­tes ha dro­ger i krop­pen. Det var allt­så fler fall med dro­ger in­blan­dat än med al­ko­hol. För miss­tänkt dro­gratt­fyl­le­ri får man in­te re­sul­ta­tet di­rekt, som vid en blås­kon­troll för al­ko­hol, istäl­let mås­te blod­prov läm­nas.

Un­der tra­fik­kon­troll­vec­kan i mars i år hit­ta­de po­li­sen ock­så nar­ko­ti­ka i 121 bi­lar, va­pen på­träf­fa­des 11 gång­er och stöld­gods 13 gång­er. Dess­utom fann po­li­sen åt­ta ef­ter­lys­ta per­so­ner och 13 per­so­ner som sak­na­de rätt att vis­tas i lan­det.

KONTROLL. Po­li­sen gjor­de fle­ra gri­pan­den un­der kon­troll­vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.