Kårsta­lin­jen stängs av 2019 – igen

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Som Val­len­tu­na Ny­he­ter ti­di­ga­re skri­vit om kom­mer det un­der 2019 att byg­gas dub­bel­spår på sträc­kan mel­lan Tä­by Kyrk­by och Krags­talund.

Det­ta in­ne­bär att Kårsta­lin­jen åter­i­gen på­ver­kas av ar­be­tet som be­räk­nas på­gå un­der he­la vå­ren fram till de­cem­ber.

Re­se­nä­rer­na kan där­med vän­ta sig fler av­stäng­ning­ar. Från april till sep­tem­ber er­sätts tra­fi­ken mel­lan Kårs­ta och Tä­by Kyrk­by med buss. Se­nast i fjol var Kårstagre­nen av­stängd helt mel­lan ja­nu­a­ri och au­gusti och res­ten av året var tra­fi­ken be­grän­sad.

De­på­byg­get i Moln­by fort­sät­ter och de­pån be­räk­nas stå klar hös­ten 2020, när de förs­ta nya tå­gen le­ve­re­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.