Ef­ter jag lärt kän­na Roslags­ba­nan

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA - KE­VIN WEDIN Re­por­ter Pra­ta med mig! ke­vin.wedin @di­rekt­press.se

An­ta­let ar­tik­lar jag skri­vit om Roslags­ba­nan över­skri­der fle­ra dus­sin, allt från olyc­kor till läng­re reportage om ba­nans histo­ria och som i det här num­ret: fram­ti­den för Roslags­ba­nan.

Med tan­ke på att jag själv väx­te upp i söd­ra Stock­holm så var Roslags­ba­nan helt främ­man­de för mig fram till att jag bör­ja­de på vår re­dak­tion i Nor­rort för li­te mer än två år se­dan.

Men ef­ter att ha ge­nom­levt er­sätt­nings­bus­sar, sam­tal med fö­ra­re, kon­duk­tö­rer, re­se­nä­rer och års­ti­der­nas väx­ling­ar ge­nom föns­terru­tan så kan jag är­ligt sä­ga att jag idag äls­kar Roslags­ba­nan.

Just nu pla­ne­rar vi en ar­ti­kel­se­rie, som ni se­na­re såklart kom­mer kun­na lä­sa, där vi ska nör­da ner oss än­nu mer kring ba­nan. I det här num­ret har vi sam­man­ställt en del av vad fram­ti­den har att er­bju­da längs de tre lin­jer­na. Trev­lig läs­ning! Och kom ihåg att tip­sa oss om ny­he­ter på nor­rort@di­rekt­press.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.