Jan­na (S) om Val­len­tu­na: ”Vi är en­vi­sa och stol­ta”

En sos­se­mor som har hit­tat hem. Pp­po­si­tions-rå­det Jaa­na Til­les (S) be­rät­tar om vik­ten av att få va­ra med och ta sam­hälls­an­svar och ha kon­takt med in­vå­nar­na.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN - El­la Sö­der­berg el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

– Vi är väl­digt spe­ci­el­la här i Val­len­tu­na. En­vi­sa, fö­re­tag­sam­ma och stol­ta. Jag har bott här se­dan 90-ta­let och hit­tat hem.

Or­den är Jaa­na Til­les (S). I år är det dags för hen­nes tred­je val­rö­rel­se. Po­li­ti­ken är en del av hen­ne, och hon be­rät­tar att hon in­te kan väl­ja mel­lan Jaa­na, po­li­ti­ken och att va­ra mam­ma, hon är allt.

– Jag är en sos­se­mor som tar hand om al­la.

Vill ta sam­hälls­an­svar

In­tres­set för po­li­ti­ken grun­da­des re­dan när hon var ung i Fin­land. På 70-ta­let ut­bil- da­de Jaa­nas mam­ma sig till svet­sa­re. Må­let var att va­ra med och byg­ga ol­je­borr­nings plat­tor. Men trots fi­na be­tyg från ut­bild­ning­en, fick hon in­te jobb på grund av att hon var kvin­na.

– Jag ha­de en dröm om att ta sam­hälls­an­svar. Om man är missnöjd med nå­got, då ska man va­ra med och på­ver­ka, sä­ger Jaa­na.

Sat­sa på sko­lan

Se­dan 1993 har hon där­för va­rit ak­tiv so­ci­al­de­mo­krat. Till Sve­ri­ge kom hon på 80-ta­let och ut­bil­da­de sig till lä­ra­re. Där­för är sko­lan en av de vik­ti­gas­te val­frå­gor­na för Jaa­na. Hon me­nar att det finns ut­veck­lings­po­ten­ti­al i Val­len­tu­na, och miss­lyc­kas man med sko­lan får kom­mu­nen då­li­ga för­ut­sätt­ning­ar i framtiden. Även för­sko­lan vill hon ska sat­sas på, med minst en för- skol­lä­ra­re per av­del­ning. För­u­tom det­ta är bris­ten på hy­res­rät­ter och äldre­omsor­gen vik­ti­ga frå­gor in­för va­let.

– Jag är jät­te­stolt över oss i par­ti­et. Vi är en en­ga­ge­rad och på­läst grupp som kom­plet­te­rar varand­ra. När jag blev till­frå­gad om att bli op­po­si­tions­råd trod­de jag först att jag in­te skul­le kla­ra av det, det är ty­piskt kvinn­ligt, sär­skilt om man har in­vand­rar­bak­grund ock­så. Men nu har jag bli­vit till­frå­gad tre gång­er och det är otro­ligt fint. Tred­je gång­en gillt nu.

En van­lig dag på job­bet in­ne­hål­ler myc­ket in­läs­ning och mö­ten för Jaa­na. Hin­na skri­va yr­kan­den, va­ra ak­tiv på so­ci­a­la me­di­er och ha par­ti­mö­ten om kväl­lar­na. Hon är även ute och knac­kar dörr.

– Var­je kon­takt med in­vå­nar­na ger så myc­ket, oav­sett om de gil­lar oss el­ler in­te, be­rät­tar Jaa­na.

Scout och språk

Den tid som in­te går åt till po­li­ti­ken spen­de­rar hon gär­na ute i na­tu­ren, att vand­ra i Roslags­le­den är en fa­vo­rit.

– Jag tyc­ker myc­ket om att va­ra i na­tu­ren med min lil­la ryggsäck, jag är ju fak­tiskt scout från bör­jan.

Även språk lig­ger varmt om hjär­tat, sär­skilt frans­ka. 2012 bör­ja­de hon ta franska­kur­ser på folk­u­ni­ver­si­te­tet, och har fle­ra gång­er åkt till Frank­ri­ke för att öva. I som­mar blir det en vec­ka där.

Jag är en sos­se­mor som tar hand om al­la.

FOTO: EL­LA SÖ­DER­BERG

SOS­SE­MOR. Jaa­na Til­les be­skri­ver sig själv som för­tro­en­de­vald på hel­tid, och kan in­te väl­ja mel­lan att va­ra Jaa­na, po­li­ti­ker och mam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.