DE HAR DANSAT HE­LA VÄGEN TILL EM

Snart kan sju tje­jer från Val­len­tu­na och Tä­by ta hem EM-gul­det i di­sco­dans.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Un­der mid­som­mar­hel­gen är det EM i di­sco­dans i Tjec­ki­en. Sve­ri­ges bidrag ser lo­van­de ut. I barn­klas­sen skic­kas näm­li­gen sju tje­jer från Val­len­tu­na och Tä­by för att tävla om förstap­lat­sen i di­sco­dans. En reg­nig ons­dags­ef­ter­mid­dag i Bä l l st a bergs­sko­lan. Trä­ning­en har pre­cis ta­gits lut och det är dags att kö­ra ige­nom täv­lings­num­ret en gång till. Till pop­pig mu­sik hop­par, ve­var och snur­rar tje­jer­na ige­nom sitt fart­fyll­da num­mer. Trä­na­ren Na­tasha Don­ner står på si­dan och tit­tar på. Hon be­rät­tar att tje­jer­na för­u­tom di­sco även trä­nar ak­ro­ba­tik, ba­lett, show­dans och mo­dern dans.

– Det är bra att de blan­dar, på så sätt ut­veck­las de he­la ti­den, sä­ger hon.

Trä­na­re se­dan 15-års­ål­dern

Na­tasha har själv dansat se­dan hon var tre år och va­rit trä­na­re se­dan hon var 15. Hon har täv­lat i bå­de EM och VM, och job­bar nu hel­tid på Show­dans­sko­lan FLEX i Val­len­tu­na.

– Jag äls­kar att job­ba med barn, det är gi­van­de och ger så myc­ket ener­gi, sä­ger Na­tasha.

Tje­jer­na hon trä­nar bör­ja­de trä­na di­sco­dans när de var sex år. Då be­stod trä­ning­ar­na av en lät­ta­re dans. När de gick upp i ni­vå och möt­te äld­re dan­sa­re gick det li­te säm­re för dem. Idag har de vun­nit SM två gång­er och al­la grupp­täv­ling­ar un­der he­la ter­mi­nen, så det har helt klart gått fram­åt för Litt­le Qu­e­ens som de­ras lag he­ter.

– I en täv­ling fick de et­tor av al­la do­ma­re, det har näs­tan ald­rig hänt för­ut, be­rät­tar Na­tasha stolt.

Ha ro­ligt till­sam­mans

Un­der mid­som­mar­hel­gen fly­ger de till Tjec­ki­en för att re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge i di­scoEM, och för­vänt­ning­ar­na är höga. Själv­klart tror al­la att de vin­ner.

– Det känns jät­te­kul att få åka med al­la, sä­ger Oli­via Fa­ger­ström.

– Det blir fest även om vi åker ut, fyl­ler El­vi­ra Braun i.

– När man täv­lar so­lo blir man led­sen själv om man åker ut, men i lag är man än­då till­sam­mans, sä­ger Flo­ra Åkerlind.

”Dan­sa tills jag dör”

Ef­tersom de trä­nar så of­ta är tje­jer­na myc­ket bra vän­ner. För­u­tom att trä­na di­sco pra­tar de myc­ket om att tro på sig själ­va be­rät­tar Na­tasha.

– Vi job­bar myc­ket med men­ta­li­te­ten. Jag vill att de ska tän­ka att de är vin­na­re oav­sett vad.

Na­tasha be­rät­tar att när man täv­lar i grupp som tje­jer­na ska gö­ra, kan man vin­na på att ha en ro­lig ko­re­o­gra­fi. Ef­tersom al­la lag upp­trä­der ef­ter varand­ra, är det lätt att man för­svin­ner i mäng­den. Kanske är det där­för tje­jer­na ef­ter num­ret är av­kla­rat, tå­gar ut på rad och vin­kar som drott­ning­ar, en an­spel­ning på de­ras lag­namn.

– Jag kom­mer dan­sa tills jag dör, dans är mitt liv, sä­ger Na­ta­lie Pe­ter­son.

När man täv­lar so­lo blir man led­sen själv om man åker ut, men i lag är man än­då till­sam­mans.

FOTO: EL­LA SÖ­DER­BERG

HE­LA TRUPPEN. Fr. v: Elin Staf, Fre­ja Jih­de, Na­ta­lie Pe­ter­son, Oli­via Fa­ger­ström, Flo­ra Åkerlind, El­vi­ra Braun, Stella Hul­ten­by.

FOTO: EL­LA SÖ­DER­BERG

TEAMWORK. Tje­jer­na be­rät­tar att al­la stöt­tar varand­ra och att de är bra kom­pi­sar även ut­an­för dan­sen.

HOPP­FULL. Na­tasha Don­ner trä­nar tje­jer­na i di­sco­dans. Hon tror att de har go­da chan­ser i EM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.