Så många gick till tand­lä­ka­ren 2017

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Trots att svens­kar­nas tand­häl­sa blir allt bätt­re går fär­re till tand­lä­ka­ren en­ligt So­ci­al­sty­rel­sen. I Val­len­tu­na gick 46,5 pro­cent av in­vå­nar­na 22 år el­ler äld­re till tand­lä­ka­ren nå­gon gång för en bas­un­der­sök­ning un­der 2017. Mot­sva­ran­de siff­ra 2012 låg på 50,4 pro­cent. Det­ta går att jäm­fö­ra med Över­tor­neå där ba­ra 19 pro­cent av in­vå­nar­na över 22 år gick till tand­lä­ka­ren för en bas­un­der­sök­ning 2017. Riks­snit­tet låg på 42,9 pro­cent av svens­kar­na över 21 år nå­gon gång till tand­lä­ka­ren för en bas­un­der­sök­ning 2017.

FOTO: GRAZVYDAS JURGELEVICIUS

BORSTA. 46,5 pro­cent av Val­len­tu­na­bor­na be­sök­te tand­lä­ka­ren för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.