Man med skruv­mej­sel sa­bo­te­ra­de på Tä­by torg

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

En bil på Tä­by Cent­rums par­ke­ring blev un­der fre­dags­ef­ter­mid­da­gen ut­satt för sa­bo­tage. En skruv satt i ena däc­ket. När en miss­tänkt gär­nings­man blev kon­fron­te­rad flyd­de han snabbt från plat­sen. Vid halv ett- ti­den på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen i för­ra veclan var Val­len­tu­na­bon Pa­trick Carlsson på väg ut från Tä­by Cent­rum till sin bil. Då ser han en man som går mel­lan de par­ke­ra­de bi­lar­na och in­te ver­kar ha nå­gon spe­ci­fik bil att gå till.

Pa­trick får käns­lan av att man­nen ver­kar li­te skum, men när han tit­tar bort för en se­kund, är man­nen för­svun­nen. Pa­trick går vi­da­re till sin bil. Men då ser han man­nen sit­ta ihop­kru­pen vid fram­däc­ket på en bil, någ­ra bi­lar bort.

– Jag ro­pa­de på ho­nom och frå­ga­de vad han höll på med. Då res­te han på sig och för­sök­te göm­ma en skruv­mej­sel i han­den, be­rät­tar han.

Skruv i däc­ket

En bil med ut­ländsk re­gi­stre­rings­skylt kom­mer då kö­ran­de, och man­nen hop­par snabbt in i den. Pa­trick tar upp te­le­fo­nen och fo­tar bi­len och per­so­ner­na vän­der bort an­sik­tet för att in­te ham­na på bild.

Det vi­sar sig att en skruv har skru­vats in i bi­lens däck. När bi­len kört iväg ring­er Pa­trick po­li­sen di­rekt för att an­mä­la re­gi­stre­rings­num­ret på för­ö­va­rens bil, samt un­der­rät­tar po­li­sen om off­rets bil. Po­li­sen skul­le i sin tur kon­tak­ta den drab­ba­de.

– Vi skrev en lapp vi sat­te på den drab­ba­de bi­len om vad som hänt och läm­na­de vå­ra te­le­fon­num­mer. Ef­teråt gick jag runt och tit­ta­de på fle­ra bi­lar men såg ing­en an­nan som ha­de drab­bats. Det känns olus­tigt att det hän­der, sä­ger Pa­trick.

Jag frå­ga­de vad han höll på med. Då res­te han på sig och för­sök­te göm­ma en skruv­mej­sel i han­den.

FO­TO: PA­TRICK CARLSSON

SA­BO­TAGE. På Tä­by Cent­rums par­ke­ring upp­täck­tes det att en skruv har skru­vats in i en bils ena däck. Pa­trick Carlsson kon­fron­te­ra­de en miss­tänkt man som snabbt för­svann från plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.