”Som att kö­ra hög­has­tig­hets­tåg”

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - To­mas Eriks­son (MP), grupple­da­re i Stock­holms läns lands­ting

I tis­dags vi­sa­de SL upp si­na nya tun­nel­ba­ne­vag­nar C30. De är fi­na och skul­le kun­na re­vo­lu­tio­ne­ra re­san­det i Stock­holms tun­nel­ba­na om ba­ra mo­de­ra­ter­na sett till att gö­ra sitt jobb. Med ett nytt sig­nal­sy­stem på plats skul­le tur­tät­he­ten kun­na öka ra­di­kalt och träng­seln på till ex­em­pel rö­da lin­jen mins­ka av­se­värt. Då skul­le tå­gen bli själv­kö­ran­de vil­ket ock­så skul­le öka sä­ker­he­ten och punkt­lig­he­ten.

Men trots att be­slut om att skaf­fa ett nytt sig­nal­sy­stem togs re­dan 2009 så finns det fort­fa­ran­de inga spår av ett så­dant. Kon­trak­tet med den upp­hand­la­de le­ve­ran­tö­ren häv­des pga bris­tan­de le­ve­rans och där­ef­ter har Al­li­an­sen in­te ve­lat upp­hand­la på nytt.

När de nya vag­nar­na nu rul­lar ut blir det där­för li­te som att kö­ra hög­has­tig­hets­tåg på smal­spå­rig järn­väg. Mo­der­ni­se­ring­en av tun­nel­ba­nan är för­se­nad på grund av för­se­ning.

Vi i Mil­jö­par­ti­et är ock­så kri­tis­ka till att de nya vag­nar­na är fär­re till an­ta­let än det från bör­jan var tänkt och in­te föl­jer in­ten­tio­ner­na i Stock­holms­ö­ver­ens­kom­mel­sen. De är ock­så för­se­na­de. De nya vag­nar­na skul­le re­dan ha bör­jat rul­la ifjol. Nu blir det näs­ta år.

Mo­de­ra­ter­na går nu till val på en ny mo­tor­väg i Stockholm sam­ti­digt som de in­te har peng­ar till att för­vand­la de nya fi­na vag­nar­na till de su­per­tåg de kan bli.

Po­li­tik hand­lar om att väl­ja. Mil­jö­par­ti­et kom­mer all­tid pri­o­ri­te­ra sats­ning­ar på ny kol­lek­tiv­tra­fik fö­re att läg­ga mil­jar­der på ny mo­tor­väg. För oss är det själv­klart att det nya sig­nal­sy­ste­met bor­de va­rit på plats nu och vi vill nu att det upp­hand­las så fort som möj­ligt. Det har vi själv­klart av­satt peng­ar för i vår bud­get.

Kli­ma­tet och re­se­nä­rer­na kan in­te vän­ta.

FO­TO: PA­TRIK WIRÉN

LYXTÅG. De nya tå­gen vi­sa­des upp för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.