Ge re­gi­o­ner, lands­ting och kom­mu­ner en egen val­dag

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Bernt Ja­kob­son

I sep­tem­ber går vi till val. Of­tast tar då riks­dags­va­let all upp­märk­sam­het. Så de ”nä­ra frå­gor­na” som till ex­em­pel äldre­omsorg, sko­la, miss­bruk, ar­bets­lös­het, han­di­kapp­frå­gor m fl ham­nar i skymun­dan. Där­för vo­re det na­tur­ligt­vis bäst om kom­mun­va­let får en egen val­dag, pre­cis som EU-va­let har. Dess­utom skul­le val­del­ta­gan­det öka mar­kant då al­la kan re­la­te­ra till de ”nä­ra frå­gor­na”. Kom­mun­po­li­ti­ker­nas sta­tus och an­se­en­de skul­le ock­så stär­kas av­se­värt. Som kon­se­kvens skul­le det ock­så bli enkla­re att få nya per­so­ner att kan­di­de­ra till olika kom­mu­na­la po­li­tis­ka upp­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.