Ylva hit­ta­de sitt po­li­tis­ka en­ga­ge­mang I Val­len­tu­na

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Ef­ter att ha bott ut­om­lands i fle­ra år var det först när Ylva Mo­zis (L) flyt­ta­de till Val­len­tu­na som hon be­stäm­de sig för att bli po­li­tiskt ak­tiv. För Val­len­tu­na Ny­he­ter be­rät­tar hon hur hon ser på hös­tens val, vik­ti­gas­te val­frå­gan och vad hon skul­le ta med sig till en öde ö.

Som grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na och ord­fö­ran­de i mil­jö- och sam­hälls­bygg­nads­nämn­den har Ylva Mo­zis all­tid va­rit in­tres­se­rad av politik. När hon väx­te upp ha­de hon käns­lan av att allt är möj­ligt, men även in­sik­ten om att al­la in­te har det så. Det är nå­got som hon drivs av, att al­la ska få växa och ha sam­ma fri­het. Ylva är upp­vux­en i Tä­by och ut­bil­dad stats­ve­ta­re.

Ef­ter fle­ra år ut­om­lands, bland an­nat i Brys­sel och Lon­don, flyt­ta­de hon till Val­len­tu­na för nio år se­dan.

– Vi ha­de fått barn då och vil­le va­ra nä­ra de­ras mor­mor och mor­far som bor i Tä­by. Sen vil­le vi även ha na­tu­ren, och jag trivs jät­te­bra här, be­rät­tar Ylva.

Sko­lan grun­den för allt

Flyt­ten till Val­len­tu­na in­ne­bar även start­skot­tet för hen­nes po­li­tis­ka kar­riär. Hon viss­te att hon var li­be­ral och ha­de ti­di­ga­re va­rit med­lem i par­ti­et, men det var först nu hon bör­ja­de en­ga­ge­ra sig i kom­mun­po­li­ti­ken. I dag är hon kom­mun­po­li­ti­ker på halv­tid och har ald­rig tve­kat om att det hon gör är vik­tigt.

Vil­ken är den vik­ti­gas­te val­frå­gan för dig?

– Sko­lan. Det hand­lar just om att al­la ska få kun­na ha fri­het och makt över sitt eget liv. Sko­lan är grun­den för allt, bå­de den en­skil­da män­ni­skan och för sam­häl­let.

Un­der som­ma­ren har de be­sökt fa­milj i Frank­ri­ke, nå­got hon gör var­je som­mar.

– Med den mi­ni­ma­la fri­tid jag har gil­lar jag att lä­sa och rö­ra på mig, jag cyklar ex­em­pel­vis. Har du nå­gon fa­vo­rit­bok? – Just nu lä­ser jag ”Utrens­ning” av So­fi Ok­sa­nen. Den är gri­pan­de.

Finns det nå­got du ser fram­e­mot ext­ra just nu?

– Just nu är jag fo­ku­se­rad på va­let och ser fram emot det. Jag är bå­de för­vän­tans­full och oro­lig. Det här är ett val som hand­lar om vär­de­ring­ar på ett an­nat sätt än vad det har gjort ti­di­ga­re. Ti­di­ga­re har li­be­ra­la de­mo­kra­tis­ka vär­de­ring­ar som ytt­ran­de­fri­het och mi­no­ri­te­ters rät­tig­he­ter ta­gits för gi­vet, men det kan vi in­te gö­ra läng­re. Så det är det som oroar mig, ris­ken för att de­mo­kra­tin un­der­grävs. Sär­skilt jag som väx­te upp och blev po­li­tiskt med­ve­ten då mu­ren föll och vi gick med i EU, fick en värld som öpp­na­de sig, nu finns det en risk att na­tio­na­lis­men och auk­to­ri­tä­ra le­da­re väx­er sig star­ka igen.

Vad tar du med dig till en öde ö?

– En sa­tel­lit­te­le­fon så jag kan kon­tak­ta mi­na barn.

Om du in­te fick bo i Val­len­tu­na, var skul­le du bo då?

Varsom­helst, jag har bott på oli­ka sor­ters plat­ser för­ut och kän­ner mig all­tid hem­ma. Det här är ett val som hand­lar om vär­de­ring­ar på ett an­nat sätt än vad det har gjort ti­di­ga­re.

FO­TO: EL­LA SÖ­DER­BERG

DRIVEN. Ylva Mo­zis (L) drivs av att al­la män­ni­skor ska ha makt över si­na eg­na liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.