Po­li­sen an­mä­ler om du gril­lar

Oklart vil­ka bö­ter som väntar

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Mäng­der­na av läns­bor som trot­sar eld­nings­för­bu­det och tän­der si­na gril­lar än­då har fått Stock­holmspo­li­sen att se rött. Nu tar de i med hård­hands­kar­na.

Den ihål­lan­de ex­trem­het­tan har fått par­ker­na i bå­de Nor­rort och Stock­holms­om­rå­det att sna­ra­re lik­na ut­tor­ka­de sa­van­ner än grön­om­rå­den.

Men trots det rå­dan­de eld­nings­för­bu­det, som in­ne­bär att nå­got så till­sy­nes oskyl­digt som att bru­ka en en­gångs­grill fak­tiskt är olag­ligt, fort­sät­ter det att gril­las runt om i stans par­ker och grön­om­rå­den.

”Lä­get så pass all­var­ligt”

Nå­got som fått po­li­sen att sät­ta hårt mot hårt.

– Lä­get är nu så pass all­var­ligt att vi nu fo­ku­se­rar vå­ra re­sur­ser och ak­tivt kom­mer att gå ut och rap­por­te­ra al­la som bry­ter mot för­bu­det. Ti­di­ga­re har vi kanske nöjt oss med en till­sä­gel­se och sett till att gril­len el­ler el­den släcks, men från och med den­na vec­ka kom­mer vi att upp­rät­ta an­mäl­ning­ar, sä­ger po­lis­kom­mis­sa­rie He­lé­na Jo­han­nes­son och fort­sät­ter:

– Att det rå­der för­bud kan in­te ha und­gått nå­gon vid det här la­get. Ty­värr be­hö­ver vi rik­ta re­sur­ser­na hår­da­re nu för att und­vi­ka olyc­kor.

Oklart bö­teslä­ge

Att slänga på någ­ra kor­var på en en­gångs­grill i dags­lä­get är att gö­ra sig skyl­dig till brott mot la­gen om skydd mot olyc­kor, vil­ket straf­fas med bö­ter. Men hur myc­ket no­tan kan lan­da på, är det ing­en som vet.

Det är upp till åklagar­myn­dig­he­ten att av­gö­ra. Men var­ken i Stock­holm el­ler Gö­te­borg kan nå­gon ut­ta­la sig om vil­ken sum­ma som vo­re lämp­lig ef­tersom ing­en, åt­minsto­ne vid en snabb slag­ning, tycks ha straf­fats för det för­ut.

Prax­is sak­nas

Det in­ne­bär att de förs­ta som nu rap­por­te­ras för olov­lig grill­ning kan få det ext­ra hett om öro­nen – och dras he­la vägen till dom­stol.

– Det finns ing­en prax­is el­ler någ­ra re­kom­men­da­tio­ner från riks­å­kla­ga­ren vad jag kän­ner till ef­tersom det är så oer­hört säll­synt. En åkla­ga­re får in­te själv hit­ta på en sum­ma ut­an då mås­te man lå­ta dom­sto­len av­gö­ra det i förs­ta hand, sä­ger chefs­å­kla­ga­re Per-Erik Ren­sell i Gö­te­borg.

Gäl­ler he­la Stock­holm

Pe­ter Lund­kvist, som är över­å­kla­ga­re i Stock­holm, in­stäm­mer.

– Jag har ald­rig hört ta­las om att det här brot­tet lag­förts ti­di­ga­re. Jag är in­te helt in­satt i det här om­rå­det men myc­ket ta­lar starkt för att man skul­le be­hö­va väc­ka åtal ef­tersom det in­te finns nå­gon sta­bil dom­stols­prax­is.

Di­rek­ti­vet att ak­tivt rap­por­te­ra de som olov­ligt gril­lar gäl­ler ge­ne­rellt för po­li­sen i he­la Stock­holms­om­rå­det.

ARKIVFOTO: ANNA RÖNNQVIST

OLAG­LIGT. Nu­me­ra kom­mer de som gril­lar in­te kom­ma un­dan med en till­sä­gel­se läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.