Po­li­ti­kerut­fråg­ning om äldre­frå­gor

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Ons­da­gen den 22 augusti an­ord­nas en po­li­ti­kerut­fråg­ning på Väs­by­går­den. Det är de tre pen­sio­närs­för­e­ning­ar­na SPF Se­ni­o­rer­na, PRO och RPG som bju­der in grupple­dar­na för samt­li­ga po­li­tis­ka par­ti­er för ut­fråg­ning in­för va­let i sep­tem­ber.

Det kom­mer främst hand­la om äldre­frå­gor, som ex­em­pel­vis bo­stä­der, kom­mu­ni­ka­tion och äl­dres en­sam­het. Mö­tet på­går mel­lan 15.00-17.00 och är öp­pet för al­la att kom­ma och lyss­na på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.