Bok­cir­kel med tal­bok i höst

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Via ett sam­ar­be­te mel­lan Träff­punk­ten och Val­len­tu­na bib­li­o­tek star­tar det i augusti en tal­bokscir­kel. En tal­bok är en in­läst bok för per­so­ner med läs­hin­der. Cir­keln kom­mer att träf­fas en gång i må­na­den med start tors­da­gen den 16 augusti kloc­kan 13-15.

Du som an­vän­der DAISY el­ler Le­gi­mus är väl­kom­men att an­mä­la sitt in­tres­se hos Träff­punk­ten el­ler på bib­li­o­te­ket. Cir­keln kom­mer att ses i Träff­punk­tens lo­ka­ler på Al­lé­vä­gen 10.

TAL­BOK. En gång i må­na­den un­der hös­ten kom­mer en tal­bokscir­kel träf­fas på Träff­punk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.