Man i Djurs­holm ut­satt för rån – lås­tes in i gar­de­rob

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

En man blev ho­tad och av­tving­ad bil­nyck­lar och vär­desa­ker, samt in­låst i sin egen gar­de­rob, un­der nat­ten mel­lan ons­da­gen och tors­da­gen för­ra vec­kan. Ing­en är än­nu gri­pen.

Det var un­der nat­ten mel­lan ons­da­gen och tors­da­gen, för­ra vec­kan, som en bo­en­de i Djurs­holm kom hem. Man­nen ska då ha öpp­nat och väd­rat hu­set och när han be­fin­ner sig in­ne i hu­set så dy­ker tre maske­ra­de män upp, en­ligt po­li­sen.

– Han ska ha bli­vit ho­tad med vad han upp­fat­tar är ett va­pen. Se­dan tving­ar de av ho­nom vär­desa­ker och bil­nyck­lar och för­svin­ner iväg med man­nens BMW, sä­ger Jan Ber­lin, lo­kal­po­lis i Dan­de­ryd.

– De lås­te in den bo­en­de i en gar­de­rob, men han ha­de mo­bi­len med sig och kun­de ringa po­li­sen di­rekt som släpp­te ut ho­nom.

Bil hittades vid slot­tet

Po­li­sen har se­na­re gjort tek­nisk un­der­sök­ning av plat­sen och även hit­tat en bil som de tror kan ha kopp­ling till rå­net.

– Vi har hit­tat en bil som vi miss­tän­ker att gär­nings­män­nen kom dit i som hittades up­pe vid Djurs­holms slott. Vi har ta­git bi­len i be­slag.

Ing­en är dock gri­pen i nu­lä­get.

– Det är myc­ket ovan­ligt att sånt här sker, som tur är. Men vi har lagt myc­ket re­sur­ser på att kla­ra upp det här, sä­ger Jan Ber­lin.

FO­TO: MOSTPHOTOS

INGA GRIPNA. Ing­en har än­nu bli­vit gri­pen ef­ter det grova rå­net som in­träf­fa­de i Djurs­holm för­ra vec­kan. (Bil­den är in­te från den ak­tu­el­la hän­del­sen)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.