Så kan vi ska­pa fri­het och trygg­het för tje­jer

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Lin­da Wijk­ström Cen­ter­kvin­nor­na Val­len­tu­na So­fia Jarl För­bunds­ord­fö­ran­de Cen­ter­kvin­nor­na Sve­ri­ge

Som­ma­ren är här med allt vad det in­ne­bär- sol, bad och le­dig­het. Dessvär­re är som­ma­ren of­ta även hög­sä­song för våld­täk­ter, sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och tvångsäk­ten­skap. Det kom­mer vi ald­rig ac­cep­te­ra. Vi har sagt det för­ut, och vi sä­ger det igen. Tje­jer äger rät­ten till sin egen kropp!

Det kanske lå­ter själv­klart. Än­då ut­sätts kvin­nor för sex­u­al­brott i hem­met, på job­bet, i sko­lan och på fes­ti­va­ler. Fler an­mä­ler, men låg straff­ska­la och knap­pa re­sur­ser gör att för­un­der­sök­ning­ar of­ta läggs ned.

Kun­skap är brotts­före­byg­gan­de. Där­för vill vi öka kun­ska­pen om sex­u­al­brottslag­stift­ning­en, sam­tyc­ke och tra- kas­se­ri­er. Bå­de tje­jer och kil­lar be­hö­ver pra­ta om var grän­ser­na går. I sko­lan bör sex­u­al­kun­ska­pen där­för va­ra ett ob­li­ga­to­riskt och en­skilt äm­ne. In­om Po­li­sen vill vi in­fö­ra sär­skil­da sex­u­al­brottsen­he­ter, så att an­mäl­da brott in­te läggs på hög. Vi vill för­länga pre­skrip­tions­ti­der­na för sex­u­al­brott, och ta bort dem helt när det gäl­ler sex­u­al­brott mot barn.

Un­der hös­tens #me­too-rö­rel­se blev en tyst­nads­kul­tur syn­lig. När ett sex­u­al­brott har be­gåtts på en ar­bets­plats mås­te ar­bets­gi­va­ren gö­ra grund­lig och skynd­sam utred­ning som in­te tar mer än sex må­na­der.

He­derskul­tu­ren väx­er sig allt star­ka­re och omöj­lig­gör för många kvin­nor och flic­kor ett själv­be­stäm­man­de liv. Var­je år in­kom­mer ung­e­fär 50 kon­kre­ta ären­den om tvångs­gif­te till ci­vil-och sam­hälls­or­ga­ni­sa­tio­ner­na och pro­ble­met an­tas öka un­der som­mar­må­na­der­na. Cen­ter­kvin­nor­na krä­ver där­för ett in­fö­ran­de av en ”For­ced Mar­ri­a­ge Unit”, en en­het som an­sva­rar för att ta hem de barn som förts ut ur lan­det i syf­te att gif­tas bort. He­ders­re­la­te­ra­de brott krä­ver en egen brotts­ru­bri­ce­ring och kun­ska­pen om brott i he­derns namn mås­te öka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.