Stig Ny­man har 53 år på nac­ken med KD

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg

Av de Val­len­tun apo­li­ti­ker vi har träf­fat un­der som­ma­ren så är det Stig Ny­mans po­li­tis­ka kar­riär som på­gått längst. I 53 år har han va­rit med­lem i Kristdemokraterna. Allt bör­ja­de med ett ex­tra­jobb hos en ba­ga­re un­der gym­na­si­et i Sol­l­ef­teå. – Ba­ga­ren er­bjöd mig, el­ler han slä­pa­de sna­ra­re in mig i po­li­ti­ken. Sam­hälls­in­tres­set hos mig fanns, men jag ha­de in­te ti­di­ga­re rös­tat, be­rät­tar Stig Ny­man.

Stig lät sig en­ga­ge­ras i KDS som det het­te då och 1971, då han job­ba­de på bank, fick han frå­gan av Alf Svens­son om han vil­le sö­ka tjäns­ten som par­ti­sek­re­te­ra­re.

– Jag ha­de job­bat upp mig in­om ban­ken, och det var ett svårt be­slut. Men jag ac­cep­te­ra­de ut­ma­ning­en. Då äg­na­de jag mig mer åt eko­no­min sna­ra­re än par­ti­in­ne­hål­let.

Hun­nit med myc­ket

Stig be­rät­tar att de åren var lä­ro­ri­ka, men rent prak­tiskt blev det pro­blem för fa­mil­jen då han var bor­ta myc­ket och ha­de två små barn hem­ma. De flyt­tar till Val­len­tu­na och Stig hin­ner job­ba bå­de som kon­sult åt ett såg­verk och med fö­re­tag som till­ver­kar skyl­tar in­nan han 1991 blir in­vald till lands­ting­et. Då in­för­des ”värl­dens förs­ta vård­val” som han kal­lar det, kom­mu­na li­se­ring­en av tand­vår­den, att barn och unga skul­le få väl­ja tand­lä­ka­re.

– Då var det många bor­ger­li­ga kol­le­ger som sa att ”det här är livs­far­ligt, hur vå­gar ni?”. 15 pro­cent av barn och unga val­de pri­vat tand­vård, så jag skul­le sä­ga att det var en hygg­ligt lyc­kad pro­cess.

Se­dan dess har Stig hun­nit va­ra ord­fö­ran­de i häl­so- och sjuk­vårds­nämn­den och va­rit med och lett den po­li­tis­ka be­red­ning­en av Nya Ka­ro­lins­ka-ut­red­ning­en. Idag är han 75 år och har läm­nat lands­tings­po­li­ti­ken bakom sig.

Vad är den störs­ta skill­na- den mel­lan lands­tings- och kom­mun­po­li­ti­ken?

– Tidsåt­gång­en. Nu har jag väl­digt myc­ket fri­tid jäm­fört med lands­ting­et. Även om jag fort­fa­ran­de be­hö­ver lä­sa och hänga med, så är det ba­ra ett mö­te i må­na­den. Po­li­tiskt är värl­dar­na li­ka.

Vil­ken är den vik­ti­gas­te val­frå­gan för dig?

– Sko­lan, in­sat­ser för äld­re och vill­ko­ren för att eta­ble­ra fö­re­tag.

Gil­lar kri­mi­nal­ro­ma­ner

På fri­ti­den fix­ar han en del i hu­set i Gäv­le. Ett an­nat in­tres­se är läs­ning. För­ut har det bli­vit myc­ket hand­ling­ar och ut­red­ning­ar, men nu äg­nar han sig åt lätt­sam­ma kri­mi­nal­ro­ma­ner, fa­vo­ri­ten är Ho­man­böc­ker­na med Jan Mår­ten­son

– An­nars gil­lar jag Hans Ros­ling. Jag lär­de kän­na ho­nom li­te yt­ligt då han 2006 ring­de mig och tyck­te att vårt för­slag om att in­fö­ra vac­ci­na­tio­ner mot pneu­mokoc­ker till barn var fan­tas­tiskt.

Stig re­kom­men­de­rar att lä­sa den folk­kä­re pro­fes­sorns bok, men sä­ger att det in­te är en bok man sträck­lä­ser, ut­an att man tar ett ka­pi­tel i ta­get och lå­ter det sjun­ka in.

Nu har jag väl­digt myc­ket fri­tid jäm­fört med lands­ting­et. Även om jag fort­fa­ran­de be­hö­ver lä­sa och hänga med, så är det ba­ra ett mö­te i må­na­den.

FOTO: EL­LA SÖ­DER­BERG

ER­FA­REN. Stig Ny­man (KD) har va­rit med­lem i par­ti­et i 53 år och hun­nit med myc­ket un­der sin po­li­tis­ka kar­riär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.