Eld­nings­för­bu­det hävt: ”Eget an­svar”

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Eld­nings­för­bu­det i Stock­holms län är upp­hävt. Det med­de­lar Läns­sty­rel­sen på sin hem­si­da, där de skri­ver att för­bu­det upp­hör­de att gäl­la från och med i ons­dags.

”Be­döm­ning­en att hä­va eld­nings­för­bu­det är gjord ut­i­från SMHI:s pro­gnos­un­der­lag och i sam­råd med lä­nets rädd­nings­tjäns­ter. Fort­fa­ran­de ska eld­ning ge­nom­fö­ras på ett up­pen­bart sä­kert sätt och un­der stor för­sik­tig­het. Kan in­te det­ta till­go­do­ses av­rå­der rädd­nings­tjäns­ter­na från eld­ning även om eld­nings­för­bud in­te gäl­ler i länet. All eld­ning sker på eget an­svar”, står det på Läns­sty­rel­sens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.