Rejva nyk­tert, hin­ka drin­kar & lop­pis­fyn­da

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMS SOMMAR -

MÅNDAG 20 AU­GUSTI: Hol­ly­wood­hunk på Grö­nan

Du kän­ner för­mod­li­gen till Ja­red Le­to, skå­di­sen som kanske mest är känd för Requ­i­em for a dream och Dal­las Buy­ers Club – där han hå­va­de in en Oscar för bäs­ta bi­roll. Han är också sång­a­re i rock­ban­det 30 se­conds to March, som spe­lar på Grö­nan 20.00-22.00.

TIS­DAG 21 AU­GUSTI: Ve­gas i Vi­tan

Park­te­a­te­tern tar Las Ve­gas till Sö­der ge­nom att lå­ta Karl Dy­all, Jo­achim Berg­ström, Ren­nie Mir­ro och Blå­sar­sym­fo­ni­ker­na tol­ka de le­gen­da­ris­ka ar­tis­ter­na Frank Si­nat­ra, De­an Mar­tin och Sam­my Da­vis Jr. Gra­tis i Vi­ta­bergspar­ken, start 19.00.

ONSDAG 22 AU­GUSTI: Fe­mi­nis­tisk Berg­man-för­kov­ring

Det är Strind­bergs In­ti­ma Te­a­ter på Barn­hus­ga­tan 20 som bör­jar med en tolv da­gar lång fes­ti­val som fo­ku­se­rar på de kvin­nor som ar­be­tat med Ing­mar Berg­man, ge­nom fil­mer, fö­re­läs­ning­ar och works­hops. Fes­ti­va­len in­leds med tung­vik­tar­na Har­ri­et An­ders­son, Ewa Frö­ling, Ma­rie Gö­ran­zon och Gun­nel Lind­blom som pra­tar om ar­be­tet med Berg­man, och hur de har för­hål­lit sig till de struk­tu­rer som do­mi­ne­rat svensk tal­te­a­ter och film. På­går 22 au­gusti-2 sep­tem­ber, kloc­kan 18.00-22.00 var­je dag.

TORS­DAG 23 AU­GUSTI: Rejva nyk­tert

House och te­ch­no-till­ställ­ning­ar för­knip­pas kanske in­te i förs­ta hand med nyk­ter­het. Men på No­den, Sick­la In­du­stri­väg 6, har en ny form av dans­golv till elektro­nisk musik vux­it fram. Kloc­kan 19.00-22.00 ar­ran­ge­ras Spe­ci­al Free Flow, tre tim­mars dans där nyk­ter­het (”get high on li­fe ins­te­ad”) och re­spekt är nyc­kelor­den. Inga kon­ver­sa­tio­ner är tillåt­na på dans­gol­vet. Eve­ne­mang­et är gra­tis, men do­na­tio­ner väl­kom­nas.

FREDAG 24 AU­GUSTI: Mum­sa på mo­ji­tos

Få kan mot­stå en sval­kan­de mo­ji­to i vär­me­böl­jan. Lämp­ligt nog star­tar denna dag The In­ter­na­tio­nal Mo­ji­to Fes­ti­val – en helg för att ”glöm­ma skill­na­der mel­lan män­ni­skor och fo­ku­se­ra på vad vi al­la har ge­men­samt: Mo­ji­tod­rin­kar!” en­ligt ar­ran­gö­ren. ”Folk över he­la värl­den sam­las för att fi­ra de­ras kär­lek för Mo­ji­ton. Så vi hö­jer al­la vå­ra glas, va­re sig du be­fin­ner dig i Pa­ris, Ki­ev och Stock­holm”. Håll koll på eve­ne­mang­et på Fa­ce­book, där den of­fi­ci­el­la plat­sen för fest­lig­he­ter­na i stan snart släpps. På­går från kloc­kan 12.00 den 24 au­gusti till 06.00 den 26 au­gusti.

LÖRDAG 25 AU­GUSTI: Fest à la Ri­vi­e­ran

Re­stau­rang­en Jo­se­fi­na på Djur­går­den stäl­ler till med dags­fes­ten St. Tro­pez Rosé Par­ty kloc­kan 13.00-20.00. Fri en­tré fram till 14.00.

SÖN­DAG 26 AU­GUSTI: Fyn­da på lop­pis

Åsens lopp­mark­nad går av sta­pen på Riks­da­ler­tor­get, Hä­gerstenså­sen, kloc­kan 10.00-16.00. Chans att hå­va hem allt från vin­ta­ge­klä­der till barn­lek­sa­ker.

FOTO: ANDRIY SOLOVYOV

DANS. Bätt­re be­ru­sas av li­vet än al­ko­hol, an­ser ar­ran­gö­rer­na bakom dan­se­ve­ne­mang­et Spe­ci­al Free Flow på No­den.

FOTO: MOSTPHOTOS

LÄSKAD? Mo­ji­tos van­kas i mäng­der i hel­gen.

FOTO: RACHEL BUNTING

GIG. Ja­red Le­to spe­lar på Grö­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.