Ar­bets­för­hål­lan­de­na är ohåll­ba­ra

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Bonus­dot­tern

Även om vå­ra hö­ga che­fer och po­li­ti­ker tyc­ker att pa­ti­ent­sä­ker­he­ten in­te är ho­tad, så är den det på dag­lig ba­sis.

Vi på gol­vet gör vad vi kan

Det är svårt att loc­ka med kom­pe­tens­ut­veck­ling och di­ver­se ste­gar när det mest in­ne­bär ökad mängd ar­be­te och an­svar ut­an att ha en kopp­ling till lö­nen. När lands­ting­ets lö­nekar­tell även med­för att en sjuk­skö­ters­ka i den otro­ligt krä­van­de akut­sjuk­hus­vår­den tjä­nar ca 4 000 kr mind­re än si­na kol­le­gor i kom­mu­nen så bi­drar det­ta gi­vet­vis.

Lägg där­till då­li­ga sche­man där du of­ta slu­tar 21.30 på kväl­len för att va­ra åter 07.00 da­gen ef­ter, ris­ken att bli in­be­ord­rad på din fri­tid (sjuk­skö­ters­kor sva­rar in­te på hem­ligt num­mer. Ald­rig!) och det evi­ga sam­vetskva­let i att in­te hin­na med att ut­fö­ra sitt ar­be­te på ett sä­kert vis.

Även om vå­ra hö­ga che­fer och po­li­ti­ker tyc­ker att pa­ti­ent­sä­ker­he­ten in­te är ho­tad, så är den det på dag­lig ba­sis. Lägg där­till att upp­säg­ning­ar­na har va­rit så pass om­fat­tan­de att vis­sa av­del­ning­ar och sek- ti­o­ner in­te har er­fa­ren per­so­nal som kan in­sko­la ny­ex­a­mi­ne­ra­de sjuk­skö­ters­kor. Och des­sa ny­ex­a­mi­ne­ra­de mås­te i sin tur hand­le­da stu­den­ter som ska lä­ra sig yr­ket. Des­sa fak­to­rer, i kom­bi­na­tion med att som­marsche­mat för många har in­ne­bu­rit kor­ta­de le­dig­he­ter, en le­dig dag per vec­ka och bru­ten se­mes­ter har i som­mar in­ne­bu­rit mäng­der med onö­digt li­dan­de för vå­ra pa­ti­en­ter.

Jag hop­pas ba­ra att all­män­he­ten för­står att per­so­na­len på gol­vet gör vad som går för att ni ska få vård. Men ni bor­de krä­va mer av vå­ra po­li­ti­ker och tjäns­te­män in­om lands­ting­et. De stry­per vå­ra möj­lig­he­ter att or­ka. Ro­bert, leg. Sjuk­skö­ters­ka

Che­fer­na har ing­en koll

Klart sjuk­hu­sen kan kon­kur­re­ra med lön om de vill. Det är in­te rör­lig­he­ten mel­lan sjuk­hu­sen som är pro­ble­met ut­an att per­so­na­len går till helt and­ra ak­tö­rer och även läm­nar yr­ket helt.

En sjuk­skö­ters­ka kan idag tjä­na mer om man sit­ter i kas­san på ikea en lör­dag­kväll än om man gör ett pass på aku­ten. Ihop med hög stress, då­lig åter­hämt­ning så är det klart folk till slut trött­nar.

Man sli­ter som ett djur un­der pa­ti­en­to­säk­ra si­tu­a­tio­ner me­dan che­fer tre led upp som in­te satt sin fot på av­del­ning­en går ut och sä­ger att de upp­le­ver att pa­ti­ent­sä­ker­he­ten är god. När tap­pa­de che­fer­na för­må­gan att kun­na sä­ga att si­tua- ti­o­ner är pa­ti­en­to­sä­ker? Som det är idag känns det som att det au­to­ma­tiskt in­ne­bär att man stäl­ler sin plats till för­fo­gan­de. ssk Dan­de­ryd

Mam­ma fick vän­ta i tio tim­mar

Som­ma­ren har va­rit ka­os. Min bonus­mam­ma 85 år har va­rit in akut fy­ra gång­er och ham­na­de förs­ta gång­en på Da­lens sjuk­hus, and­ra och tred­je gång­en på Löwen­ströms­ka och fjär­de gång­en på Stock­holms sjuk­hem. Hon fick var­je gång lig­ga upp­åt 10 tim­mar i kor­ri­do­rer på Dan­de­ryd in­nan dom hit­ta­de plats på and­ra sjuk­hus och var bå­de hung­rig och törs­tig. Hon har di­a­be­tes,kol och ast­ma och åk­te in för and­nings­svå­rig­he­ter.

Ar­ti­keln kan du lä­sa på si­dan 8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.