Stort miss­nö­je på Dan­de­ryds sjuk­hus

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

I hel­gen är det full rul­le på Val­len­tu­na IP. Skumdi­sco, ut­om­hus­mäs­sa och ta­lang­täv­ling­ar är någ­ra av de sa­ker som be­sö­ka­re kan ta del av när Val­len­tu­na som­mar­fes­ti­val äger rum sam­ti­digt som Idrot­tens dag. Allt för att maxa som­mar­lo­vet. Skol­star­ten står runt hör­net och i hel­gen görs allt för att maxa som­mar­lo­vet. Då är det näm­li­gen dags för Val­len­tu­na Som­mar­fes­ti­val. Den 18–19 au­gusti an­ord­nas fes­ti­va­len för bå­de barn och vux­na på Val­len­tu­na IP. Sam­ti­digt på­går även Idrot­tens dag un­der lör­da­gen där be­sö­kar­na får pro­va på oli­ka ak­ti­vi­te­ter.

– Jag hop­pas att det blir minst li­ka bra som för­ra året och att väd­ret är med oss. På lör­da­gen har vi sla­git ihop med Idrot­tens dag vil­ket är jät­te­bra att det gick att kom­bi­ne­ra, sä­ger en av fes­ti­va­lens an­ord­na­re An­ders Hall­ström på Eco Now.

En­ligt An­ders Hall­ström är syf­tet med eve­ne­mang­et att upp­märk­sam­ma lo­ka­la fö­re­tag och för­e­ning­ar ge­nom att kopp­la sam­man det med ett eve­ne­mang. Ut­ställ­ning­ar med te­mat träd­gård, vil­la och hem finns på plats för de vux­na. För bar­nen finns ett upp­blås­bart lekland och Os­man från tv- pro­gram­met Ta­lang samt Dog­ge Dog­ge­li­to kom­mer att upp­trä­da. Av­slut­nings­vis stängs bå­da da­gar­na med ett skumdi­sco för bar­nen.

Mu­sik­täv­ling för al­la

På sön­da­gen får även den mu­sik­in­tres­se­ra­de chans att vi­sa vad hen går för. Då på­går näm­li­gen en Open Au­di­tion, an­ord­nad av Stage Aca­de­my, där al­la som gil­lar att stå på scen kan va­ra med. Man kan väl­ja att del­ta för upp­trä­dan­des skull, el­ler för att va­ra med i täv­ling­en Ar­tist 2018.

– Al­la är väl­kom­na oav­sett ål­der el­ler ni­vå och det är ba­ra att dy­ka upp. Vi kom­mer även få se en gäs­takt, sä­ger An­na­mia Fast, vd på Stage Aca­de­my.

På Open Au­di­tion fram­trä­der man med en vers och re­fräng. Se­dan väl­jer en ju­ry ut sex ak­ter som se­na­re un­der da­gen får fram­trä­da med he­la lå­tar. Där­ef­ter väljs en vin­na­re ut som åker di­rekt till riks­fi­na­len i sep­tem­ber i Stock­holm för att täv­la om att bli Ar­tist 2018. Den som vill va­ra med be­hö­ver ta med ett usb med bak­grunds­mu­sik.

Fes­ti­va­len är öp­pen 10–18 på lör­da­gen och 11–16 på sön­da­gen och är gra­tis.

FOTO: EVENT FÖR AL­LA

FEST. Ett upp­blås­bart lekland kom­mer va­ra på plats pre­cis som för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.