Det är din skyl­dig­het att rös­ta i sep­tem­ber

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA - VEC­KANS KÄNS­LA

Jag minns käns­lan när jag skul­le få rös­ta förs­ta gång­en. Jag kän­de mig vux­en, väl­kom­men men ack så för­vir­rad. I min fa­milj och i min lil­la hemstad ha­de jag få runt om­kring mig som var po­li­tiskt ak­ti­va, el­ler ska jag va­ra är­lig, ing­en jag kän­de pra­ta­de nå­gon­sin om po­li­tik. Jo, det gick ett ryk­te att pap­pas gran­ne, ”gris­bon­den”, rös­ta­de på Mo­de­ra­ter­na och att ”Stu­re i sväng­en” visst ha­de va­rit kom­mu­nist ti­di­ga­re i li­vet.

Ir­ri­ta­tio­nen över att sa­ker var fel och mitt stän­di­ga ifrå­ga­sät­tan­de led­de mig till män­ni­skor som haft en helt an­nan upp­växt. I ett halv­år in­nan va­let satt jag tyst och lyss­na­de när de äld­re vän­ner­na dis­ku­te­ra­de, jag för­sök­te hänga med, nic­ka­de som om jag för­stod.

När jag i vec­kan träf­fa­de två första­gångsväl­ja­re och de be­rät­ta­de om sin osä­ker­het kän­de jag med dem, de var ny­fik­na och und­ran­de. Jag vet vad jag ha­de be­hövt då, när jag var i de­ras si­tu­a­tion: tyd­li­ga po­li­ti­ker som vil­le fånga mitt in­tres­se, mig som första­gångsväl­ja­re. Då fanns de in­te och jag är osä­ker på om de finns idag. Po­li­ti­ker, vad gör ni för att fånga de unga?

MA­RIA SVENS­SON Re­por­ter

HÖST. Vin­dar­na bör­ja bli kal­la och jag blir tag­gad på en höst­gry­ta med rött vin, väl­kom­men hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.