Sista stopp: Djurs­holms Ös­by

Vår re­sa med Roslags­ba­nan fort­sät­ter. Vi by­ter kom­mun och kom­mer fram till Djurs­holms Ös­by. Sta­tio­nen nä­ra stan, med an­ri­ka möb­ler och gran­nar som all­tid häl­sar på varand­ra.

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Text: Ma­ria Svens­son | Foto: El­la Sö­der­berg

En lugn stäm­ning lig­ger över grensta­tio­nen Djurs­holms Ös­by. Någ­ra få per­so­ner sit­ter vid sta­tio­nen och in­vän­tar näs­ta av­gång. En cy­klist kom­mer åkan­de längst Ös­by­vä­gen och snabb­tå­get vi­ner för­bi. Vi öpp­nar dör­ren till sta­tions­hu­set och ett skall hörs. Det är hun­den Tequi­la som vak­tar bygg­na­den som hyrs av mat­te Ros-Ma­rie Svens­son.

– Tyst med dig, de får va­ra här, sä­ger hon till hun­den när vi kli­ver in.

I över 20 år har hon dri­vit ta­pet­se­rar­verk­sta­den Tyg- och mö­bel­sta­tio­nen i det gam­la sta­tions­hu­set som hon hyr av SL. I rum­met bakom dis­ken står sof­for och sto­lar som ska gö­ras i ord­ning, och på väg­gar­na häng­er ty­ger i al­la slags fär­ger.

– Vi klär främst om möb­ler till pri­vat­kun­der och här ute finns myc­ket an­ri­ka möb­ler om man sä­ger så. Men jag har va­rit med om det mesta un­der de här åren. En gång kom en po­lis och vil­le få sin skott­säk­ra väst in­sydd, och när Berns skul­le re­no­ve­ra gjor­de vi om al­la möb­ler till Rö­da rum­met, jag hop­pas de är kvar än, sä­ger hon och ler.

Trog­na stam­kun­der re­kom­men­de­rar

Hon minns när hon fick lo­ka­len, då ha­de den stått tom i 20 år och i den ned­gång­na vänt­hal­len fanns klott­ret från ti­di­ga­re be­sö­ka­re kvar. Sen dess har myc­ket hänt sä­ger Ros-Ma­rie, in­te ba­ra i sta­tions­hu­set ut­an i he­la om­rå­det.

– Det har skett ett ge­ne­ra­tions­skif­te och allt fler barn­fa­mil­jer har flyt­tat hit. När jag star­ta­de var det främst äld­re i om­rå­det. Nu över­le­ver jag tack va­re re­kom­men­da­tio­ner och fle­ra av de som bott här ti­di­ga­re kom­mer till­ba­ka när de be­hö­ver hjälp med si­na möb­ler, men

det är li­te peng­ar i hant­verks­yr­ket, sä­ger hon.

En bit bort från sta­tio­nen möter vi Emma Lind, hon ar­be­tar i Mör­by men är på väg med cy­keln hem till Djurs­holm. Emma är ny­in­flyt­tad i om­rå­det och be­rät­tar att va­let att över­ge Stock­holm stad var en­kelt.

– Jag tyc­ker det är helt un­der­bart här ute. Jag le­ta­de ef­ter lug­net och jag vil­le att mi­na barn skul­le kun­na gå ut och le­ka själ­va, vil­ket de kan här. Och sen är det så sjukt nä­ra till stan, så vill man gå på en re­stau­rang så kan man ba­ra åka in, sä­ger hon.

”Al­la häl­sar på varand­ra”

På väg ner mot Ös­by­sjön möter vi Anna Man­ner­vik, även hon ny­in­flyt­tad. Hon har ta­git en pro­me­nad runt sjön med hun­den och är på väg till­ba­ka till lä­gen- he­ten som lig­ger all­de­les bred­vid sta­tio­nen. Även hon upp­skat­tar när­he­ten till stan.

– Vi har fak­tisk en egen ut­gång från lä­gen­he­ten till per­rong­en, det är sjukt smi­digt, sä­ger hon och skrat­tar.

Men det hon även upp­skat­tar med om­rå­det är att al­la är trev­li­ga mot varand­ra. nå­got hon tror in­te fö­re­kom­mer på många stäl­len i Stock­holm.

– Al­la häl­sar el­ler nic­kar mot varand­ra när man går för­bi, det tyc­ker jag är fint. Om det är nå­gon som in­te gör det så för­står man att per­so­nen in­te är här­i­från, sä­ger hon.

”Fint att växa upp här”

Trots mor­go­nens kal­la vind så ly­ser so­len nu på ef­ter­mid­da­gen. Vid Ös­by­sjön är det fle­ra fa­mil­jer som lagt sig på fil­tar för att so­la och en pap­pa med si­na barn tar sats och hop­par ner i vatt­net.

På bryg­gan sit­ter Le­o­nor Bec­ker Bro­berg och Astrid Gustavs­son och pra­tar. Det är en spe­ci­ell som­mar för dem då de bå­de ta­git stu­den­ten i år.

– Nu får man gö­ra vad man vill och bo vart man vill, sä­ger Astrid och Le­o­nor fyl­ler i.

– Ja det ska bli kul att få träf­fa nya män­ni­skor och bo och se and­ra stäl­len, Sö­der­malm vo­re my­sigt, sä­ger hon. Men kom­mer ni att flyt­ta till­ba­ka? –

Ja, det var fint att växa upp här, det är lugnt. Men det kan va­ra li­te snob­bigt, pri­vi­li­ge­rat, med hu­sen och bi­lar­na och så. Men ja, det be­ror helt på folks för­äld­rar, vi gick gym­na­si­et i Tä­by och det var li­te mer laid back, sä­ger Astrid.

– Men kanske sen när man får fa­milj, jag vet in­te, sä­ger Le­o­nor och tit­tar på vän­nen.

NY. Anna Man­ner­vik är ny­in­flyt­tad i Djurs­holm och gil­lar när­he­ten till stan från Ös­by.

RE­NO­VE­RING. I sta­tions­hu­set vid Ös­by hu­se­rar en ta­pet­se­rar­verk­stad.

SJÖLIV. Le­o­nor Bec­ker Bro­berg och Astrid Gustavs­son sit­ter på bryg­gan vid Ös­by­sjön ett sten­kast från tåg­sta­tio­nen.

BY­TEN. Vid Djurs­holms Ös­by är det tåg­byte mel­lan Kårs­ta-, Ös­terskärs- och Näs­by­park­lin­jen.

KLASSIKER. Djurs­holms Ös­by är en klas­sisk sta­tion där de fles­ta tå­gen all­tid stan­nar.

JOB­BAR PÅ. Ros-Ma­rie Svens­son har ägt ”tyg- och mö­bel­sta­tio­nen” i 20 år.

SJÖNÄRA. Någ­ra mi­nu­ters gång­väg från sta­tio­nen finns po­pu­lä­ra bad­sjön Ös­by­sjön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.