Ny bad­plats nä­ra cent­rum

I veckan togs förs­ta spad­ta­get för en ny bad­plats nä­ra Vallentuna cent­rum. Pla­nen är att den ska va­ra klar i sep­tem­ber.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström

Sandstrand, bryg­ga och pick­nick­bord – så blir det vid bad­plat­sen vid Gustavs Udde. I veckan började den byg­gas. Det blir Val­len­tu­nas tred­je kom­mu­naläg­da bad­plats.

Båt­bryg­gan kom­mer att re­no­ve­ras och en­ligt ett press­med­de­lan­de kom­mer bad­plat­sen in­te stö­ra de ströv­om­rå­den som finns i om­rå­den. ”In­te hel­ler kom­mer strand­lin­jen skym­mas”.

– Änt­li­gen får vi nu chan­sen att ba­da och sim­ma vid ett kom­mu­nalt strand­bad ock­så nä­ra Vallentuna cent­rum. Bad­plat­sen kom­mer fort­satt sät­ta stort fo­kus på att hål­la vat­ten­kva­li­te­ten i Val­len­tu­na­sjön hög, sä­ger Lars Carls­son, C, ord­fö­ran­de i fri­tids­nämn­den.

– Om­rå­det kring Gustavs udde är vac­kert och sjön är väl­digt till­gäng­lig just här. Det kom­mer bli en bra ut­gångs­punkt året runt. Skrid­skor på vin­tern, bad res­ten av året, be­rät­tar Jo­sef Ro­sengren, lo­kal­sam­ord­na­re.

Först ska en båtramp byg­gas, ef­ter det ska sand­stran­den an­läg­gas. Ar­be­tet be­räk­nas va­ra klart i mit­ten av sep­tem­ber.

FOTO: MOSTPHOTOS

NYTT. Det blir bå­de bryg­ga och strand vid nya ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.